Zwrot nadpłaty na konto

nadpłataPodatnicy wole­liby dosta­wać nad­płatę PIT na konto, ale chyba nie wszy­scy wie­dzą jak to zro­bić. Nie można podać w dekla­ra­cji swo­jego numeru ban­ko­wego więc jak to zro­bić? Trzeba wypeł­nić dodat­kowy oddzielny formularz :

  • ZAP– 3
  • NIP– 7
  • CEIDG– 1.

Oczywiście należy wypeł­nić tylko jeden z powy­żej wymie­nio­nych, ale nie jest obo­jętne który. Zależy to sta­tusu ewi­den­cyj­nego podat­nika. Nadpłatę z rocz­nego roz­li­cze­nia Urząd Skarbowy oddaje w for­mie gotówki lub wpłaty na konto. Jeżeli w for­mie gotówki to są dwie moż­li­wo­ści albo w kasie albo za pomocą poczty. Nie każdy pew­nie wie, ale wysyłka zwrotu przez pocztę powo­duje że maleje on o 1 % od kwoty prze­kazu plus 5,20 zł.  Kiedy chcemy nad­płatę otrzy­mać w kasie to jeste­śmy zja­wić się w okre­ślo­nym miej­scu w odpo­wied­nim ter­mi­nie. Miejscem tym może być jakiś bank lub insty­tu­cja. Może się też zda­rzyć że nasza nad­płata jest niż­sza jak 8,80 zł oczy­wi­ście może zostać zwró­cona ale tylko na wnio­sek podat­nika i na doda­tek w kasie. Dlatego myślę że korzyst­niej­sze i wygod­niej­sze jest kiedy nad­płatę US prze­leje na nasze konto ban­kowe. W zezna­niu rocz­nym możemy umie­ścić infor­ma­cję na temat spo­sobu w jaki chcemy uzy­skać nad­płatę jed­nak miej­sca na poda­nie numeru konta tam nie ma. Trzeba posłu­żyć się odpo­wied­nim doku­men­tem. Wymieniłam je już na początku notki, składa się je bez­po­śred­nio w Urzędzie Skarbowym. Jeżeli roz­li­czamy się przez Internet to nie­stety ale żad­nego z tych for­mu­la­rzy nie możemy wysłać za pomocą Internetu.

Warto o tym pamię­tać przy kolej­nym roz­li­cze­niu rocz­nym jakie nas czeka.