Zmiany z zeszłych lat

Zmiany sta­wek
Od 01. kwiet­nia 2013 roku zaczęły obo­wią­zy­wać wyż­sze stawki VAT. Do Skarbu Państwa zapła­cimy wię­cej kupu­jąc m.in. wyroby rze­mio­sła arty­stycz­nego czy ludo­wego, a także kupu­jąc kawę, her­batę lub bilety do kina. Do tej pory wymie­nione pro­dukty objęte były 8 % stawką VAT, po zmo­dy­fi­ko­wa­niu to aż 23%.

Ułatwienia dla przedsiębiorców
Od tego roku wcho­dzi też w życie metoda kasowa dla małego podat­nika. Zasada ta tyczy się firm (przed­się­biorstw, dzia­łal­no­ści jed­no­oso­bo­wych, spółek), które roz­li­cza­jąc PIT wyka­zały, iż war­tość dys­try­bu­cji nie prze­kro­czyła w poprzed­nim roku podat­ko­wym rów­no­war­to­ści 1,2 mln euro. Kolejna zmiana tyczy się pła­co­nego podatku za wysta­wioną fak­turę. Do tej pory przed­się­biorca musiał zapła­cić poda­tek zaraz po wysta­wie­niu fak­tury, teraz uczyni to dopiero po wpła­cie należ­no­ści od kupu­ją­cego, nie­mniej jed­nak nie dłu­żej niż 180 dni od daty zakupu. Co nato­miast ma uczy­nić przed­się­biorca, któ­rego kupu­jący zwleka z ure­gu­lo­wa­niem należ­no­ści? O ile dłuż­nik nie jest w trak­cie postę­po­wa­nia upa­dło­ścio­wego albo nie jest w trak­cie likwi­da­cji wie­rzy­tel­ność ma moż­li­wość zostać uznana za nie­ścią­galną już po 150 dniach. Pozwala to doko­na­nie wie­rzy­cie­lowi korekty wysta­wio­nej fak­tury i zmniej­sze­nia należ­nego podatku . Wierzyciel może jej doko­nać po upły­wie usta­wo­wego okresu, pod warun­kiem że zawia­domi o tym organ podatkowy.

Paragon poprzez pięć lat
Kolejna zmiana tyczy się obo­wiązku prze­cho­wy­wa­nia kopii wysta­wia­nych para­go­nów poprzez 5 lat. Do tej pory zostały to zale­d­wie 2 lata. Obowiązek ten doty­czy przed­się­bior­ców, któ­rych roczne pro­fity są wyż­sze niż  20 000 PLN.

Brak odli­cze­nie VAT dla aut z kratką
żeby korzy­stać z odli­cze­nia VAT, nie­zbędne jest speł­nie­nie trzech warun­ków. Pierwszym z nich jest na pewno powią­za­nie wydat­ków na wyko­rzy­sty­wa­nie takiego pojazdu z dzia­łal­no­ścią kor­po­ra­cji. Drugim jest posia­da­nie doku­men­ta­cji, która potwier­dzi, że auto to de facto to pick-up o dopusz­czal­nej masie zypeł­nej poni­żej 3,pięć tony. Trzecim jed­nakże jest otwarta część do prze­wozu ładun­ków, w którą musi być wypo­sa­żone nadwozie.

Ministerstwo Finansów od nowego roku posiada inten­cja wpro­wa­dzić jed­no­lite zasady odli­cza­nia VAT-u od aut oso­bo­wych i samo­cho­dów o dopusz­czal­nej masie peł­nej do 3,pięć t , a oprócz tego paliw i innych wydat­ków eks­plo­ata­cyj­nych doty­czą­cej tych pojaz­dów. Zmiany posia­dają zli­kwi­do­wać odmienne trak­to­wa­nie samo­cho­dów oso­bo­wych i samo­cho­dów z tzw. kratką. Jeżeli już więc przed­się­biorcy pra­gną sko­rzy­stać z odli­cze­nia, to teraz jest zna­ko­mity moment.