Zmiany w fakturze VAT

zmiany w VATAktualnie fak­tura VAT ma okre­ślone ele­menty które muszą wcho­dzić w jej skład. Mianowicie są to:

 • Data sprze­daży;
 • Podstawa opo­dat­ko­wa­nia,
 • Jednostkowa cena towaru (bez uwzględ­nie­nia podatku),
 • Kwota podatku i stawka podatku,
 • Dane doty­czące sprze­dawcy i nabywcy,
 • Kwota należ­no­ści,
 • Ilość jed­no­stek zaku­pio­nego towaru,
 • Data wysta­wie­nia faktury,
 • Numer fak­tury.

Jak już mówi­łam tak wygląda fak­tura VAT obec­nie. A jak będzie wyglą­dała już nie­długo? Póki co Ministerstwo Finansów pla­nuje wpro­wa­dzić nowe prze­pisy doty­czące tej fak­tury. Wstępnie mówi się o tym, że zmiany nadejdą już od pierw­szego stycz­nia 2015 roku. Przede wszyst­kim cho­dzi o to by wysta­wia­nie fak­tur było prost­szym zada­niem. Zmiany nadejdą nie tylko w wysta­wia­niu fak­tur, ale też w pod­mio­tach, które będą zobo­wią­zane do ich wysta­wia­nia. W szcze­gól­no­ści będzie to dotyczyć:

 • Faktur uprosz­czo­nych,
 • Faktur zbior­czych,
 • Faktur wysta­wia­nych na żądanie.

Nowy pro­jekt ustawy obej­muje także ter­min wysta­wie­nia fak­tury, oraz ilość kopii w jakiej trzeba będzie fak­tury wysta­wiać. Po za tym nowy pro­jekt mówi także o spo­so­bach i ter­mi­nach prze­cho­wy­wa­nia fak­tur, fak­tu­rach kory­gu­ją­cych i dupli­ka­tach. Jak wia­domo poja­wiła się także taka pro­po­zy­cja, aby zre­zy­gno­wać zupeł­nie z fak­tur wewnętrz­nych. Przede wszyst­kim prze­ma­wia za tym to, że jako kraj człon­kow­ski Unii Europejskiej musimy wpro­wa­dzać w życie regu­la­cje unijne, a one nie prze­wi­dują  wysta­wia­nia fak­tur takiego typu. Oczywiście zmiany nie doty­czą wszyst­kich ele­men­tów nie­które pozy­cje fak­tury VAT obec­nej zostaną nie­zmie­nione. A nie­które dane po pro­stu znikną z fak­tur na przykład:

 • Numer reje­stra­cyjny samo­chodu, który nabywa paliwo;
 • Nazwa „ Faktura VAT marża”;
 • Nazwa „Faktura VAT– MP”;
 • Informacja mówiąca o tym, że poda­tek roz­li­cza nabywca.