Zmiany w danych weryfikujących…

 5 danychWiele osób zasta­na­wia się teraz jak będą wyglą­dały e-pity czyli dekla­ra­cje podat­kowe, za pomocą któ­rych roz­li­czamy się z US, a które wysy­łamy przez Internet. Jak wia­domo do tej pory pod­pi­su­jąc taką dekla­ra­cję zamiast wła­sno­ręcz­nego pod­pisu poda­wało się 6 wery­fi­ka­cyj­nych danych. A wśród nich był na przy­kład NIP. I to wła­śnie NIP budzi tyle kon­tro­wer­sji, a to dla­tego, że od 1 wrze­śnia 2011 roku prze­stał prak­tycz­nie funk­cjo­no­wać dla znacz­nej więk­szo­ści podat­ni­ków.  Zatem jak teraz będzie pod­pi­sy­wało się e– pity, aby był to spo­sób bez­pieczny, tak jak do tej pory? Jak na razie nie potra­fię podać odpo­wie­dzi na to pyta­nie, dla­tego że nie został wydany jesz­cze żaden nowy akt prawny, który miałby tą sprawę regu­lo­wać. Zatem za 2011 rok nadal korzy­sta­li­śmy z tych samych sze­ściu danych przy pod­pi­sy­wa­niu e– dekla­ra­cji, co w latach poprzed­nich. Czyli jest to Imię, Nazwisko, NIP, PESEL ( ale tylko pod warun­kiem, że podat­nik go posiada), data uro­dze­nia, oraz wyso­kość przy­chodu osią­gnię­tego w trak­cie danego roku podat­ko­wego. Wracając do poru­szo­nego tematu zwią­za­nego z nume­rem NIP to od 1 wrze­śnia mają go tylko Ci podat­nicy, któ­rzy posia­dają wła­sną firmę. A co z oso­bami które nie mają wła­snej firmy? Co jest iden­ty­fi­ka­to­rem podat­ko­wym? Osób fizycz­nych iden­ty­fi­ka­to­rem jest PESEL, osób, które posia­dają dzia­łal­ność gospo­dar­czą iden­ty­fi­ka­to­rem jest NIP. Dlatego roz­li­cza­jąc się za rok 2014 praw­do­po­dob­nie wypeł­nia­jąc e– dekla­ra­cję trzeba będzie podać nie sześć a 5 danych iden­ty­fi­ku­ją­cych. Świad­czy to, o tym, że nastą­pią drobne zmiany w kon­struk­cji pro­gramu do wypeł­nia­nia PIT– ów. Jednak mogę zapew­nić, że roz­li­cza­nie się z US za pomocą Programu Pity 2014 będzie nadal bezpieczne.