Załącznik PIT/ZG

PIT/ZGTen załącz­nik jest przy­datny dla podat­ni­ków, któ­rzy uzy­skali dochody zagra­nicą i teraz muszą się roz­li­czyć w Polsce z przy­cho­dów. Wyjątkiem jest praca w dele­ga­cji mam tu na myśli taką sytu­ację, kiedy pra­co­dawca z Polski wysyła swo­jego pra­cow­nika do pracy w dele­ga­cję zagra­nicę. Wtedy takie dochody nie zobo­wią­zują do wypeł­nia­nia załącz­nika PIT/ZG. Chyba że wypłatę taki pra­cow­nik dostaje od pra­co­dawcy zagra­nicz­nego. Załącznik ten wystę­puje przy takich dekla­ra­cjach jak:

  • PIT– 36
  • PIT36L
  • PIT– 38
  • PIT– 39

Jeżeli podat­nik otrzy­my­wał dochody w róż­nych kra­jach to jest wtedy zobo­wią­zany do zło­że­nia kilku odręb­nych załącz­ni­ków. Czyli dla każ­dego z kraju gdzie osią­gał dochody musi wypeł­nić oddzielny załącz­nik. Jeżeli war­tość przy­cho­dów uzy­ska­nych zagra­nicą jest tak mała, że sto­suje się zasadę zwol­nie­nia z pro­gre­sją to nie wypeł­niamy załącz­nika PIT/ZG. W sytu­acji kiedy od przy­cho­dów z zagra­nicy nale­ża­łoby zasto­so­wać zasadę pro­por­cjo­nal­nego odli­cze­nia to w załącz­niku wyka­zuje dochody zagra­niczne nawet wtedy kiedy jego dochody w kraju były równe zeru. Przy roz­li­cza­niu ze zwol­nie­nia podat­ko­wego pole­ga­ją­cego na tym, że 30% kwoty diety za każdy dzień prze­by­wa­nia zagra­nicą  w sto­sunku pracy, nie uwzględ­niamy tych war­to­ści w załącz­niku PIT/ZG ani nawet w dekla­ra­cji rocz­nej. Jeżeli cho­dzi o mał­żon­ków to nawet wtedy, kiedy roz­li­czają się razem załącz­niki muszą zło­żyć oddziel­nie. Na tym zakoń­czę dzi­siej­szy temat doty­czący załącz­nika jakim jest PIT/ZG, dla osób uzy­sku­ją­cych dochody zagra­nicą. w kolej­nych postach dokoń­czę temat załącz­ni­ków i poru­szę jesz­cze kilka innych cie­ka­wych zagadnień.