Załącznik PIT/Z

PIT/ZTym razem opo­wiem tro­chę o załącz­niku PIT/Z. Po pierw­sze skła­dają go tylko ci podat­nicy, któ­rzy korzy­stają z kre­dytu podat­ko­wego. Występuje przy takich dekla­ra­cjach jak: PIT– 36 i PIT36L. Tego typu załącz­nik składa się osobno w przy­padku roz­li­cza­nia się mał­żon­ków wspól­nie i skła­damy go w kolej­nych latach, dopóki nie spła­cimy kre­dytu podatkowego.

Dla kogo są prze­zna­czone kre­dyty podatkowe?

Przede wszyst­kim dla osób które pro­wa­dzą wła­sną poza­rol­ni­czą dzia­łal­ność gospo­dar­czą, bądź są ewen­tu­al­nie wspól­ni­kami spółki, która nie posiada oso­bo­wo­ści praw­nej. Jest jesz­cze jeden waru­nek, aby sko­rzy­stać z kre­dytu podat­ko­wego nie można było mieć dzia­łal­no­ści gospo­dar­czej poza­rol­ni­czej w ciągu trzech lat zanim roz­po­częto obecną dzia­łal­ność. Kredyt podat­kowy tak naprawdę polega na tym, że za dany rok podat­kowy osoba, któ­rej przy­słu­guje taki kre­dyt jest zwol­niona z obo­wiązku zapłaty zali­czek na poda­tek oraz nie płaci podatku za okre­ślony rok.

A teraz odpo­wiem na pyta­nie doty­czące tego, jakie warunki trzeba speł­nić, aby sko­rzy­stać ze zwol­nie­nia. W roku kiedy, podat­nik korzy­sta ze zwol­nie­nia musi być opo­dat­ko­wany na zasa­dach ogól­nych skali podat­ko­wej. Oznacza to że płaci albo 18% albo 32% podatku. Oczywiście musi do odpo­wied­niego organu Urzędu Skarbowego w odpo­wied­nim ter­mi­nie zgło­sić ze z tego zwol­nie­nia będzie korzy­stał. W roku poprze­dza­ją­cym rok podat­kowy, kiedy chcemy sko­rzy­stać ze zwol­nie­nia musimy osią­gnąć mie­sięczny przy­chód wyno­szący śred­nio 1000 euro. Przychód ten ma być uzy­skany z poza­rol­ni­czej dzia­łal­no­ści gospo­dar­czej. Rok wcze­śniej powi­nien zatrud­niać pra­cow­ni­ków na umowę o pracę, gdzie po prze­li­cze­niu na pełne etaty wyj­dzie pię­ciu pracowników.