Załącznik PIT/O

Trzecim z kolei załącz­ni­kiem jakim omó­wię jest PIT/O. Tak naprawdę, to jest to druk skła­dany kiedy podat­nik korzy­sta z róż­nego rodzaju ulg podat­ko­wych oraz odli­czeń, jakie PIT/Omu przy­słu­gują. Istnieje cecha wspólna opi­sy­wa­nego obec­nie załącz­nika oraz załącz­nika, któ­rego opi­sy­wa­łam ostat­nio, czyli PIT/D. Mianowicie cho­dzi o to, że w obu tych załącz­ni­kach należy wyka­zać odli­cze­nia za poprzedni rok podat­kowy. Zatem jeśli chcemy roz­li­czyć się za rok 2014 to wyka­zu­jemy odli­cze­nia za rok 2011. Zatem przy jakich dekla­ra­cjach uży­wamy tego załącz­nika? Krótko wymie­nię:

  • PIT– 36
  • PIT– 37
  • PIT– 28.

Dodam jesz­cze, że jeśli podat­nik korzy­sta z innej dekla­ra­cji to ozna­cza to, że nie może odli­czyć ulg. A tym samym nie wypeł­nia załącz­nika PIT/O. W przy­padku mał­żon­ków sprawa jest nie­mal oczy­wi­sta, ponie­waż jeśli roz­li­czają się razem przy uży­ciu PIT– 36 albo PIT– 37 to wypeł­niają tylko jeden załącz­nik PIT/O. Jeżeli nato­miast roz­li­czają się oddziel­nie to i załącz­niki skła­dają oddziel­nie. Aby wypeł­nić dekla­ra­cję naj­pierw jeste­śmy zmu­szeni wypeł­nić tak naprawdę załącz­nik w któ­rym wyka­zu­jemy jakie ulgi chcemy odli­czyć.  Odrębnie obli­czamy te do odli­cze­nia od dochodu i te do odli­cze­nia od podatku. Zatem nie trudno się domy­śleć, że tych załącz­ni­ków będzie kilka a ich ilość należy wyka­zać w dekla­ra­cji podat­ko­wej.  Ważną kwe­stią jest jesz­cze to, że łączna war­tość odli­czeń nie może być więk­sza jak war­tość dochodu po odję­ciu skła­dek ZUS, strat oraz po odli­cze­niu dochodu zwol­nio­nego. Na tym zakoń­czę dzi­siej­sze roz­wa­ża­nia na temat podat­ków, a mia­no­wi­cie załącz­ni­ków do dekla­ra­cji podatkowych.