Załącznik PIT/M

Następnym załącz­ni­kiem jaki dzi­siaj scha­rak­te­ry­zuję jest PIT/M.  Stosuje się go w sytu­acji, kiedy nie­peł­no­let­nie jesz­cze dzieci osią­gają dochody. Wtedy do docho­dów rodzi­ców PIT/Mdoli­cza się zarobki dzieci. Rozliczenie się z Urzędem Skarbowym wygląda nastę­pu­jąco rodzice skła­dają wła­sną dekla­ra­cje podat­kową i załącz­nik PIT/M. Należy pamię­tać o tym że tez załącz­nik skła­damy tylko i wyłącz­nie z dekla­ra­cją PIT– 36. Czyli przy­kła­dowo jeżeli rodzice roz­li­czają się na PIT– 37 to muszą zre­zy­gno­wać z tej dekla­ra­cji na rzecz dekla­ra­cji PIT– 36 do któ­rej muszą jesz­cze doli­czyć przy­chody mało­let­niego jesz­cze dziecka. A co jeśli rodzice roz­li­czają się na zasa­dach linio­wych, bądź ryczał­tem? W takiej sytu­acji muszą dodat­kowo wypeł­nić PIT– 36 razem z załącz­ni­kiem PIT/M.

W PIT/M nie wykazujemy:

  • Przychodów dziecka z pracy
  • Stypendiów mało­let­niego dziecka
  • Rozporządzenia przed­mio­tami odda­nymi im do oso­bi­stego użytku.

Jeżeli nie­peł­no­let­nie dziecko osią­gnęło któ­ryś z docho­dów powy­żej wymie­nio­nych to musi je roz­li­czyć je sam. Oznacza to, że we wła­snym zakre­sie wypeł­nia dekla­ra­cję podat­kową z tym że pod­pi­suje się pod nią opie­kun. Pamiętajmy jed­nak, że wypeł­nia­jąc PIT/M nie jeste­śmy w tej samej sytu­acji co matka samot­nie wycho­wu­jąca dziecko.  Oprócz tego w załącz­niku tym nie uwzględ­nia się i nie sto­suje żad­nych dodat­ko­wych ulg i uprosz­czeń podat­ko­wych. Myślę, że nie jedna osoba czy­ta­jąca tą notkę zasta­na­wia się, jak wyglą­da­łaby sytu­acja kiedy mało­let­nie dziecko uzy­skało dochody, a jego rodzice nie żyją. W takim przy­padku docho­dów dziecka nie doli­cza się do docho­dów opie­ku­nów praw­nych. Jeżeli roz­li­czają się rodzice oddziel­nie to dochody dziecka dzieli się i doli­cza po 50 % do docho­dów każ­dego rodzica. A jeśli rodzice są po roz­wo­dzie to dochody doli­cza się temu rodzi­cowi, któ­remu zostało przy­znane prawo rodzicielskie.