Załącznik PIT/D

PIT/DDziś nad­szedł czas na przed­sta­wie­nie kolej­nego załącz­nika a mia­no­wi­cie jest nim PIT/D. Z ostat­nich badań wynika, że podat­nicy nie mają zbyt dużej wie­dzy na temat podat­ków. Mało kto wie czym, cha­rak­te­ry­zuje się odpo­wied­nia dekla­ra­cja, a co tu dopiero mówić o załącz­ni­kach. Dlatego zachę­cam do czy­ta­nia bloga i pisa­nych pro­stym języ­kiem postów. Wracając do tematu z tego załącz­nika korzy­stają tylko ci podat­nicy, któ­rzy roz­li­czają nabyte w latach poprzed­nich ulgi budow­lane. Czasami może do roz­li­cze­nia takich ulg budow­la­nych przy­dać się też PIT2K, ale to jest już nie co bar­dziej skom­pli­ko­wane, dla­tego wrócę do tego dopiero za jakiś czas. Z załącz­nika PIT/D korzy­sta się przy wypeł­nia­niu deklaracji:

  • PIT– 37
  • PIT– 36
  • PIT– 28

Załącznik ten jest dosyć wygodny dla mał­żeństw, które roz­li­czają się wspól­nie, ponie­waż wystar­czy wtedy zło­żyć jeden załącz­nik. Jeśli roz­li­czają się współ­mał­żon­ko­wie osobno to i rów­nież załącz­niki skła­dają w tym przy­padku osobno. Sytuacja przed­sta­wia się odro­binę ina­czej, kiedy mał­żeń­stwo jest w sepa­ra­cji. Tutaj składa się dwa odrębne załącz­niki bez względu na to, czy inwe­sty­cji doko­nują razem, czy osobno. Po roz­wo­dzie składa się dwa nie­za­leżne załączniki.

W PIT/D uwzględ­niamy wszel­kie wydatki z tytułu ulgi odset­ko­wej, wydatki na kon­ty­nu­ację sys­te­ma­tycz­nego gro­ma­dze­nia oszczęd­no­ści wyłącz­nie na jed­nym rachunku oszczęd­no­ściowo– kre­dy­to­wym w jed­nym banku pro­wa­dzą­cym kasę miesz­ka­niową. Po za tym uwzględ­niamy tez wydatki na spłatę kre­dytu na cele miesz­ka­niowe z lat od 1992 do 1993, ulgę remon­tową, ulgę odsetkową.