Załącznik PIT/B

PIT/BPierwszym załącz­ni­kiem jakim się zajmę będzie PIT/B, który służy tylko i wyłącz­nie przed­się­bior­com, któ­rzy roz­li­czają się z Urzędem Skarbowym na zasa­dach ogól­nych, albo za pomocą podatku linio­wego. Dlatego załącz­nik ten wystę­puje przy deklaracjach:

  • PIT– 36
  • PIT36L.

W sytu­acji mał­żon­ków, nawet jeśli roz­li­czają się razem to tą załącz­niki muszą zło­żyć osobno na wła­sne imię i nazwi­sko. Trochę ina­czej wygląda to w sytu­acji, kiedy mał­żon­ko­wie objęci są wspól­no­ścią mająt­kową mał­żeń­ską. A mia­no­wi­cie w przy­padku, kiedy tylko jedno z nich jest wspól­ni­kiem spółki, bądź też pro­wa­dzi dzia­łal­ność to tylko jeden ze współ­mał­żon­ków wypeł­nia ten załącz­nik. Ten, który speł­nia powyż­sze warunki. Tutaj warto jesz­cze wie­dzieć iż nie ma zna­cze­nia to, że wspól­ność mająt­kowa roz­ta­cza się na mają­tek firmy. Jest jesz­cze jedna moż­li­wość, doty­cząca mał­żon­ków, któ­rzy wspól­nie pro­wa­dzą dzia­łal­ność, wtedy to PIT/B skła­dają oddziel­nie, nawet jeśli razem skła­dają PIT-36. W przy­padku tego załącz­nika jedna księga podat­kowa ozna­cza tak jakby jedną dzia­łal­ność. Może się więc oka­zać, że jeżeli podat­nik pro­wa­dzi kilka dzia­łal­no­ści to będzie musiał wypeł­nić kilka załącz­ni­ków PIT/B. Co ważne w takim załącz­niku należy podać po pierw­sze dane dzia­łal­no­ści gospo­dar­czej, którą pro­wa­dzimy. Po dru­gie dane spółki cywil­nej lub oso­bo­wej, lecz tylko wtedy oczy­wi­ście, kiedy jeste­śmy wspól­ni­kiem. No i po trze­cie war­to­ści przy­cho­dów i kosz­tów z tytułu powy­żej wymie­nio­nych przeze mnie dzia­łal­no­ści. Myślę, że każdy wie o tym, że te wyka­zane dane muszą być zgodne z danymi zawar­tymi w księ­gach podat­ko­wych jed­nostki. Uważam, że spo­rym uprosz­cze­niem jest to, że nie wyka­zu­jemy w tym załącz­niku udzia­łów w oso­bach praw­nych takich jak na przy­kład spółki z.o.o, czy spółki akcyjne.