W 2015 też odliczasz ulgę jeśli..

nie odli­cza­łeś jej w latach poprzednich.

Zmiany w ulgach w PIT

Z ulgą inter­ne­tową przy roz­li­cza­niu PIT 2014 wszy­scy mieli się roz­stać. Tak jed­nak się nie sta­nie. Jak poin­for­mo­wał na kon­fe­ren­cji pra­so­wej mini­ster finan­sów Jacek Rostowski. Zapowiedział, że zmie­nią się jed­nak zasady jej obli­cza­nia — mia­łaby przy­słu­gi­wać tylko oso­bom, które roz­po­czy­nają sko­rzy­stać z Internetu. Według mini­stra ulga inter­ne­towa speł­niła już swoją funk­cję i zosta­nie tylko zmo­der­ni­zo­wana.

Niemniej jed­nak ustawa o znie­sie­niu ulgi inter­ne­to­wej została już poprzez Sejm uchwa­lona o ile na eta­pie prac nad ustawą w Senacie zosta­nie zgło­szona odpo­wied­nia poprawka, to mini­ster­stwo finan­sów nie będzie się jej sprzeciwiać.

Poprawki w Sejmie

Odrzucona została mię­dzy innymi poprawka PSL, zgod­nie z którą prawo do odli­cze­nia 760 zł wyda­nych na glo­balną sieć mia­łyby osoby, któ­rych zyski nie prze­kro­czyły pierw­szego prze­działu skali podat­ko­wej. Jednakowy był los poprawki SLD, która zmie­rzała do ogra­ni­cze­nia ulgi do kwoty 500 zł z obec­nych 760 PLN.

Kogo miałaby dotknąć zmiana w uldze internetowej

Zgodnie z aktu­al­nymi do końca tego roku prze­pi­sami podat­nik może zmniej­szyć pod­stawę opo­dat­ko­wa­nia o wydatki pono­szone z tytułu użyt­ko­wa­nia Internetu, w wyso­ko­ści nie­prze­kra­cza­ją­cej w roku podat­ko­wym kwoty 760 zło­tych. Celem wpro­wa­dze­nia tej zmiany była rekom­pen­sata dla użyt­kow­ni­ków inter­netu wyni­ka­jąca z pod­nie­sie­nia stawki podatku VAT z 7% do 22%, co było konieczne w związku z przy­stą­pie­niem Polski do Unii Europejskiej i ujed­no­li­ce­niem prze­pi­sów podat­ko­wych. Likwidacja ulgi inter­ne­to­wej mia­łaby naj­bar­dziej dotknąć mał­żon­ków z wyso­kimi zarobkami.