US kontroluje poprawność rozliczeń rocznych

kontrola USW każ­dej chwili urzęd­nicy z Urzędu Skarbowego mają prawo spraw­dzić czy popraw­nie doko­na­li­śmy roz­li­cze­nia. Czasami oka­zuje się, że trzeba doko­nać korekty a nawet zja­wić się w Urzędzie Skarbowym i wyja­śnić wszel­kie nie­ja­sno­ści, a przy tym przed­sta­wić odpo­wied­nie doku­menty czyli dowody na pod­sta­wie któ­rych mie­li­śmy prawo do róż­nego rodzaju odli­czeń. Pierwszą kwe­stię jaką urzęd­nicy biorą pod uwagę przy spraw­dza­niu popraw­no­ści roz­li­cze­nia podatku od osób fizycz­nych jest ter­mi­no­wość zło­że­nia dekla­ra­cji oraz spraw­dzają czy poda­tek wpła­cono w odpo­wied­niej wyso­ko­ści. Jeżeli nie zło­żymy odpo­wied­niego wnio­sku w ter­mi­nie to będziemy musieli podać powód jeżeli nie mamy nic na swoje uspra­wie­dli­wie­nie to musimy liczyć się z zapła­ce­niem kary, która może wyno­sić od 150 zł aż do 3000 zł. Może się także oka­zać że nasz wnio­sek po pro­stu się zawie­ru­szył, aby to udo­wod­nić powin­ni­śmy przed­sta­wić jeden z poni­żej wypi­sa­nych dokumentów:

  • Kopie zezna­nia z przy­bitą pie­czątką daty wpływu;
  • Urzędowe poświad­cze­nie odbioru;
  • Dowód nada­nia wysyłki;
  • Wydruk z urzędomatu.

Jeżeli podat­nik ma zalę­gło­ści w pła­ce­niu podatku to dostaje w takim przy­padku upo­mnie­nie i musi zapła­cić należny poda­tek razem z odset­kami. Jeżeli tego nie zrobi to moż­liwe jest wsz­czę­cie postę­po­wa­nie egze­ku­cyj­nego. Wpłaty tej kwoty powi­nien zatem doko­nać w ciągu 7 dni. Dodatkowo powiem, że koszt upo­mnie­nia wzy­wa­ją­cego do zapłaty zale­głego podatku wynosi 8,80 zł. Jeżeli podat­nik korzy­stał z ulg to wtedy fiskus spraw­dza to i może nawet zażą­dać doku­men­tów na pod­sta­wie któ­rych podat­nik sko­rzy­stał z nich. Składając dekla­ra­cję nie mamy żad­nego obo­wiązku załą­cze­nia takich doku­men­tów, jed­nak kiedy US nas o to poprosi to musimy to zrobić.