Urząd Skarbowy też sie myli…

USOstatnie dane wyka­zały że nawet Urząd Skarbowy popeł­nia błędy. Okazuje się, że fiskus poprzez błędne decy­zje zebrał bar­dzo dużo pie­nię­dzy w 2011 roku. Suma ta wynio­sła aż 481 mln zł. Zatem jest to naprawdę bar­dzo duża kwota. Niestety ale skutki takich ble­dów mogą być bar­dzo poważne tym bar­dziej jeżeli podat­nik przez jakiś czas nie ma tych pie­nię­dzy, jest wtedy nie­pewny i zmar­twiony. Ale to nie wszystko prze­cież to pływa przede wszyst­kim na jego płyn­ność finan­sową oraz zdol­ność do podej­mo­wa­nia czyn­no­ści ope­ra­cyj­nych. Z braku środ­ków dzia­łal­ność stoi w miej­scu a co gor­sza może to wszystko pro­wa­dzić do ban­kruc­twa, czy ogło­sze­nia upa­dło­ści. Tylko w 2011 roku sądy admi­ni­stra­cyjne oraz Naczelny Sąd Administracyjny uchy­liły 1382 decy­zje Urzędów Skarbowych. Ta liczba prze­raża. Orzeczenia woje­wódz­kie nie doty­czyły tylko :

  • CIT;
  • PIT;
  • VAT.

Jacek Kapica pod­se­kre­tarz stanu w Ministerstwie Finansów przy­znaje że błędy miały miej­sce we wszyst­kich rodza­jach zobo­wią­zań podat­ko­wych. Powiem jesz­cze o pew­nej cie­ka­wo­stce w roku 2010 nie­słusz­nie pobrano 559 mln zł, czyli jesz­cze wię­cej jak w tym roku. Natomiast w roku 2009 kwota nie­na­leż­nie pobra­nego podatku wynio­sła około 1, 4 mln zł. Dlatego jeśli stwier­dzimy że US nie słusz­nie pobrał od nas bar­dzo duży poda­tek to walczmy o nasze pie­nią­dze i sta­rajmy się roz­wią­zać i wyja­śnić taką sprawę. Przecież Urząd Skarbowy mógł się także pomy­lić w twoim przypadku…