Ulga rehabilitacyjna informacje…

ulga rehabilitacyjnaPoza ulgą na dziecko i Internet, które są naj­bar­dziej znane przez podat­ni­ków i z pew­no­ścią naj­czę­ściej wyko­rzy­sty­wane przy dekla­ra­cjach rocz­nych ist­nieje jesz­cze ulga reha­bi­li­ta­cyjna. Jak sama nazwa mówi mogą sko­rzy­stać z niej osoby nie­peł­no­sprawne, bądź tez osoby, które w świe­tle prawa osobą taką się zaj­mują. Dokładniej taka osoba nie­peł­no­sprawna musi być na utrzy­ma­niu opie­kuna, aby opie­kun mógł z opi­sy­wa­nej przeze mnie ulgi reha­bi­li­ta­cyj­nej. Ważne jest jesz­cze to że dochód osoby nie­peł­no­spraw­nej będą­cej na utrzy­ma­niu nie może prze­kra­czać 9120 zł. W 2011 roku jeżeli cho­dzi o wyso­ko­ści ulg i zasady ich przy­zna­wa­nia to nie nastą­piło zbyt wiele zmian w porów­na­niu do roku poprzed­niego. Po pro­stu roz­sze­rzono tro­chę jej zakres przede wszyst­kim doty­czy to osób nie­wi­dzą­cych i nie­do­wi­dzą­cych, które mają I lub II grupę inwa­lidz­twa i korzy­stają z psa asy­stu­ją­cego. Taki pies jest naprawdę dużym udo­god­nie­niem i pomocą dla takich osób, jed­nak jak wia­domo on kosz­tuje. Dlatego osoby takie mogą od podatku odli­czyć do 2280 i co ważne nie mają obo­wiązku doku­men­to­wa­nia takich wydat­ków. Jednak pies koniecz­nie musi posia­dać sto­sowny cer­ty­fi­kat mówiący o tym, iż jest psem asy­stu­ją­cym. Poza tym osoby nie­peł­no­sprawne mogą odli­czać wszel­kie wydatki zwią­zane z:

  • poby­tem w sanatorium;
  • poby­tem w zakła­dzie opie­kuń­czo– leczniczym;
  • zabiegi reha­bi­li­ta­cyjne;
  • nie­które sprzęty, urzą­dze­nia i narzę­dzia tech­niczne na przy­kład: mate­race gry­czane, kon­cen­tra­tor tle­nowy, apa­rat słuchowy.

Jednak jako takiego kata­logu tych sprzę­tów, urzą­dzeń i narzę­dzi nie ma dla­tego podat­nicy czę­sto nie wie­dzą czy dany sprzęt mogą odli­czyć i decy­zję taką podej­muje wtedy Urząd Skarbowy.

Jednak odli­cze­niu z pew­no­ścią nie podlegają:

  • arty­kuły AGD;
  • mate­riały papier­ni­cze, rysun­kowe dla dziecka upośledzonego;
  • samo­chody, ale możemy odli­czyć koszty jakie ponie­śli­śmy na przy­sto­so­wa­nie samochodu;
  • pościeli reha­bi­li­ta­cyj­nej.