Ulga dla inwestujących w nowe technologie

ulga na nowe technologieDzisiaj opo­wiem o jed­nej z ulg za pomocą któ­rej można pła­cić niż­sze podatki. Jest to ulga dla inwe­stu­ją­cych w nowe tech­no­lo­gie. Można dzięki niej odli­czyć od podatku połowę wydat­ków, jakie ponie­śli­śmy na nowe tech­no­lo­gie a dokład­niej ich wpro­wa­dze­nie. Poza tym jest jesz­cze jedna korzyść o jakiej zapo­mi­namy. Mianowicie nabytą tech­no­lo­gię możemy amor­ty­zo­wać zali­cza­jąc do kosz­tów nali­czone od niej odpisy. Powiem jesz­cze iż amor­ty­za­cja to zuży­cie środka trwa­łego. Postaram się jesz­cze powie­dzieć czym tak naprawdę jest nowa tech­no­lo­gia. Zatem jest to wie­dza tech­no­lo­giczna w postaci war­to­ści nie­ma­te­rial­nych i praw­nych może to być na przy­kład licen­cja, nowe opro­gra­mo­wa­nie kom­pu­te­rowe. Pamiętajmy jed­nak ze w tym przy­padku war­tość nie­ma­te­rialna i prawna ma się cha­rak­te­ry­zo­wać tym, że ma  dawać moż­li­wo­ści wytwa­rza­nia nowych lub udo­sko­na­lo­nych wyro­bów, czy usług i poza tym nie może być sto­so­wana na świe­cie dłu­żej niż przez 5 lat. Informację tą musi potwier­dzić nie­za­leżna od podat­nika jed­nostka naukowa. Zatem tego typu war­to­ścią nie­ma­te­rialną i prawną mogą być wyniki badan i prac roz­wo­jo­wych. Nie zali­czamy jed­nak tu sprzętu i urzą­dzeń. Myślę, że warto zazna­czyć iż z tej ulgi mogą korzy­stać tylko ci przed­się­biorcy, któ­rzy dochody mają opo­dat­ko­wane według skali podat­ko­wej. Czyli z ulgi tej nie korzyta podat­nik któ­rego dochody są opo­dat­ko­wane za pomocą:

  • Karty podat­ko­wej;
  • Ryczałtu ewi­den­cjo­no­wa­nego;
  • Podatku linio­wego.

Myślę, ze to bar­dzo dobry rodzaj ulgi dla inno­wa­cyj­nych przed­się­bior­ców i warto z niej korzy­stać ponie­waż możemy odli­czyć aż 50% wydat­ków. A pamię­tajmy, że tech­no­lo­gie które są na świe­cie kró­cej niż 5 lat z reguły dużo kosztują.