Twórcy, wynalazcy nie doliczacie 50% kosztów

Zmiany dla twórców i wynalazców przy rozliczaniu PIT.

Oprócz wspo­mnia­nymi w poprzed­nim arty­kule zmia­nami w uldze pro­ro­dzin­nej, z dodat­ko­wym  ogra­ni­cze­niem w korzy­sta­niu z 50% cen uzy­ska­nia pro­fi­tów muszą liczyć się też dobrze zara­bia­jący twórcy, dzien­ni­ka­rze oraz wynalazcy.

Kto mógł do tej pory uzyskać 50% odliczenia

Do tej pory odli­cze­nie 50% cen uzy­ska­nia przy­cho­dów doty­czyło twór­ców uzy­sku­ją­cych przy­chody z praw autor­skich, arty­stów uzy­sku­ją­cych przy­chody z praw pokrew­nych, a także wyna­laz­ców prze­no­szą­cych prawa wła­sno­ści do wyna­lazku czy także ludzi prze­no­szą­cych prawa do wzoru użyt­ko­wego lub znaku towa­ro­wego mogli. Przy roz­li­cza­niu PIT osoby te będą musiały nie­stety pil­no­wać limitu odli­cza­nych kosz­tów.  Rozpatrywany pro­jekt mody­fi­ka­cji podat­ko­wych zakłada, że np. twórca czy wyna­lazca uzy­sku­jący sto­sow­nie przy­chód z praw autor­skich albo z prze­nie­sie­nia prawa wła­sno­ści wyna­lazku będzie mógł zasto­so­wać 50 % koszty do momentu aż prze­kro­czą one 42 764 zło­tych. Przy czym twórcy, arty­ści, naukowcy czy wyna­lazcy zacho­wują prawo do odli­cze­nia cen w wyso­ko­ści de fakto ponie­sio­nej (co ważne, to prawo nie zostało ogra­ni­czone żad­nym limi­tem). Zmiany prak­tycz­nie Artysta, który zara­bia 6 tys. PLN z tytułu umowy o dzieło i używa 50-proc. koszty, po skon­wer­to­wa­niu prze­pi­sów nie powi­nien być stratny. Jego roczny przy­chód wynosi bowiem 72 tys. PLN, a łączne koszty uzy­ska­nia w cał­ko­wi­tym roku podat­ko­wym 36 tys. PLN.  Jeżeli jed­nak ten sam twórca zara­białby 14 tys. PLN z tytułu umowy o dzieło, czyli 168 tys. zło­tych rocz­nie, to  w lipcu utra­ciłby prawo do 50-proc. Kosztów. W efek­cie stra­ciłby aż ok. 4.450 PLN rocznie.