Twój 1% podatku może uratować komuś życie…

1%Nie da się ukryć, że w ostat­nich latach możemy zaob­ser­wo­wać wzro­stową ten­den­cję jeżeli cho­dzi o prze­ka­zy­wa­nie 1 % podatku na orga­ni­za­cje pożytku publicz­nego. Jednak wciąż są jesz­cze podat­nicy, któ­rzy tego nie robią. Nie każdy też wie, że jeśli dekla­ra­cji podat­ko­wej nie złoży w ter­mi­nie to środ­ków nie będzie mógł prze­ka­zać na orga­ni­za­cję poza­rzą­dową. Patrząc na sta­ty­styki jed­nak to wszystko zmie­rza w dobrym kie­runku gdyż za 2010 roku podat­nicy prze­ka­zał aż 400,2 mln zł.  I cho­ciaż my podat­nicy czę­sto nie zda­jemy sobie z tego sprawy to jed­nak kwoty uzy­skane z 1% ratują życie wielu dzie­ciom, z tych środ­ków fun­da­cje kupują sprzęty potrzebne zarówno do reha­bi­li­ta­cji jak i do rato­wa­nia życia. Coraz wię­cej osób także korzy­sta teraz z pomocy fun­da­cji co ozna­cza że potrzeby wciąż rosną dla­tego sta­rajmy się pomóc. A prze­ka­za­nie 1% podatku to prze­cież naj­prost­szy spo­sób gdyż nic nas to nie kosz­tuje, wystar­czy że zde­cy­du­jemy na jaką OPP prze­ka­żemy pie­niążki. Musimy znać także numer KRS takiej fun­da­cji, czy sto­wa­rzy­sze­nia. Jeśli nie mamy pomy­słu komu możemy prze­ka­zać te środki to popro­śmy księ­gową lub osobę która pomaga nam wypeł­nić dekla­ra­cję aby sama zade­cy­do­wała. Przecież te środki nie służą tylko i wyłącz­nie cho­rym dzie­ciom tra­fiają także do fun­da­cji które zaj­mują się walką z nało­gami, rato­wa­niem zwie­rząt, które zagro­żone są wygi­nię­ciem, pomocą w schro­ni­skach, speł­nia­niem marzeń ludzi nie­peł­no­spraw­nych, pomocą dzie­ciom z domu dziecka. Jak widać celów jest bar­dzo dużo,  dla­tego nie musimy się oba­wiać bo prze­ka­zany przez nas 1 % podatku z pew­no­ścią zosta­nie wyko­rzy­stany na szczytne cele. Tym bar­dziej że w dzi­siej­szych cza­sach możesz roz­li­czyć się z US przez Internet za pomocą pro­gramu, który jest darmowy.