Karuzela podatkowa…

A dzi­siaj powiem o zja­wi­sku wyłu­dza­nia VAT, które coraz czę­ściej wystę­puje w róż­nych kra­jach Unii Europejskiej. Polska pań­stwowa kasa może tra­cić na zja­wi­sku potocz­nie zwa­nym jako karu­zela podat­kowa, nawet 400 mln zło­tych rocz­nie. Karuzela ta polega

Wyświetl cały tekst…

Podatek VAT

Dzisiaj omó­wię znany wszyst­kim poda­tek VAT zwany podat­kiem od war­to­ści doda­nej, bądź też podat­kiem obro­to­wym od towa­rów i usług. Jeżeli cho­dzi o pod­miot tego podatku to mogą nim być osoby prawne, jed­nostki nie posia­da­jące oso­bo­wo­ści praw­nej oraz osoby fizyczne, które pro­wa­dzą samo­dzielną dzia­łal­ność gospo­dar­czą nie­za­leż­nie od celów i rezul­ta­tów

Wyświetl cały tekst…