Karuzela podatkowa…

A dzi­siaj powiem o zja­wi­sku wyłu­dza­nia VAT, które coraz czę­ściej wystę­puje w róż­nych kra­jach Unii Europejskiej. Polska pań­stwowa kasa może tra­cić na zja­wi­sku potocz­nie zwa­nym jako karu­zela podat­kowa, nawet 400 mln zło­tych rocz­nie. Karuzela ta polega

Wyświetl cały tekst…

Coraz łatwiejsze jest obniżenie obrotu

Faktem jest że współ­cze­śnie obni­że­nie obrotu staje się coraz łatwiej­sze. A wszystko dla­tego, że jak wyka­zały ostat­nie bada­nia brak potwier­dze­nia odbioru fak­tury kory­gu­ją­cej nie zabra­nia sprze­dawcy obni­że­nia obrotu. Chodzi tu o to, że nawet jeśli sprze­dawca wszystko robi zgod­nie z odpo­wied­nimi pro­ce­du­rami a mimo to nie otrzy­mał potwier­dze­nia dorę­cze­nia

Wyświetl cały tekst…

Jak rozliczyć PIT?

Samodzielne obli­cze­nie podatku docho­do­wego od osób fizycz­nych nie jest czyn­no­ścią tak trudną, jak by się wyda­wała. Dzisiaj opi­szę dokład­nie krok po kroku jak to zro­bić. Ta instruk­cja może wielu podat­ni­kom uła­twić obli­cze­nie podatku PIT przy pomocy kartki, dłu­go­pisa i kal­ku­la­tora. Kolejne czyn­no­ści jakie trzeba wyko­nać róż­nią się tro­chę

Wyświetl cały tekst…