Budujesz, remontujesz ? Możesz zaoszczędzić…

Każdy z nas wie ile kosz­tuje budowa domu od pod­staw, już sam remont domu to bar­dzo kosz­towna inwe­sty­cja. Ale jak się oka­zuje będziemy mogli dzięki US zaosz­czę­dzić nawet 35 000 zł. W jaki spo­sób? Już tłu­ma­czę. Jeżeli robi­li­śmy np. remont to VAT, który zapła­ci­li­śmy przy kup­nie mate­ria­łów budow­la­nych możemy odzy­skać. Niestety

Wyświetl cały tekst…

Przejazd przez autostradę można wrzucić w koszty…

Nie każdy o tym wie, a prze­cież dla przed­się­bior­ców prze­jazd przez auto­stradę może być naprawdę sporo tań­szy. Przedsiębiorca może na takich prze­jaz­dach zaosz­czę­dzić 18 % mniej a w wyjąt­ko­wych sytu­acjach nawet 44 %. A doty­czy to tylko pew­nej grupy podat­ni­ków a mia­no­wi­cie tych, któ­rzy roz­li­czają się

Wyświetl cały tekst…

Kto będzie w tym roku pod lupą US ?

Kto z nas ma szansę być w tym roku skon­tro­lo­wany przez  Urząd Skarbowy? Właśnie o tym dzi­siaj będzie ten post. Mało kto wie, że Ministerstwo Finansów co roku wybiera sobie pewną grupę podat­ni­ków, któ­rym z dużo więk­szą dokład­no­ścią się przy­gląda w ciągu kon­kret­nego roku podat­ko­wego

Wyświetl cały tekst…

Czy dotacje unijne zostaną opodatkowane?

Coraz czę­ściej pada pyta­nie czy data­cje unijne zostaną opo­dat­ko­wane. Niestety ale wiele źró­deł wska­zuje na to że od przy­szłego roku osoby, które otrzy­mają róż­nego rodzaju dota­cje unijne część środ­ków będą musiały prze­ka­zać na odpro­wa­dze­nie podatku. W kon­se­kwen­cji spo­wo­do­wało to duże nie­za­do­wo­le­nie

Wyświetl cały tekst…

Lepszy przepływ informacji podatkowych z krajami UE

W ostat­nich cza­sach sporo się sły­szy o tym, że rząd chce aby wymiana infor­ma­cji doty­czą­cych podat­ków w kra­jach Unii Europejskiej była spraw­niej­sza. Dlatego poli­tycy i spe­cja­li­ści pra­cują teraz nad sys­te­mem szer­szej wymiany infor­ma­cji. Zmiany mają przede wszyst­kim nastą­pić w Ordynacji podat­ko­wej i usta­wie

Wyświetl cały tekst…

Napiwek? Nie zapomnij o podatku VAT.

Rozpoczął się okres waka­cji, to wyma­rzony okres dla kel­ne­rów i kel­ne­rów oraz restau­ra­cji ponie­waż tury­ści wydają wię­cej pie­nię­dzy w knaj­pach a co za tym idzie zwięk­sza się też liczba napiw­ków. Co wię­cej już sam okres kiedy trwało EURO udo­wod­nił, że nie­któ­rzy sma­ko­sze potra­fią być naprawdę hojni. Jednak poda­tek nie jest czy­stym zyskiem ani dla pra­cow­nika

Wyświetl cały tekst…

Podatek VAT a samochód

Tym razem napi­szę tro­chę o zależ­no­ści jaka wystę­puje pomię­dzy podat­kiem VAT a samo­cho­dem. Jak wia­domo w poprzed­nim roku podat­ko­wym mam na myśli lata 2011– 2014 nie można było kupo­wać samo­chodu na zasa­dach pre­fe­ren­cyj­nych, które obo­wią­zy­wały już od 2004 roku. Jeżeli naby­wamy samo­chód o masie nie więk­szej jak 3,5 tony to kwotę podatku nali­czo­nego, wynosi 60 %:

  • kwoty z tytułu importu pojazdu;
  • kwoty podatku, która wid­nieje na fak­tu­rze naby­tego samochodu,
  • kwoty podatku należ­nego, w przy­padku kiedy miało miej­sce wewnątrz wspól­no­towe nabycie.

Zasadę<span

Wyświetl cały tekst…

Coraz łatwiejsze jest obniżenie obrotu

Faktem jest że współ­cze­śnie obni­że­nie obrotu staje się coraz łatwiej­sze. A wszystko dla­tego, że jak wyka­zały ostat­nie bada­nia brak potwier­dze­nia odbioru fak­tury kory­gu­ją­cej nie zabra­nia sprze­dawcy obni­że­nia obrotu. Chodzi tu o to, że nawet jeśli sprze­dawca wszystko robi zgod­nie z odpo­wied­nimi pro­ce­du­rami a mimo to nie otrzy­mał potwier­dze­nia dorę­cze­nia

Wyświetl cały tekst…