Zmiany w danych weryfikujących…

Wiele osób zasta­na­wia się teraz jak będą wyglą­dały e-pity czyli dekla­ra­cje podat­kowe, za pomocą któ­rych roz­li­czamy się z US, a które wysy­łamy przez Internet. Jak wia­domo do tej pory pod­pi­su­jąc taką dekla­ra­cję zamiast wła­sno­ręcz­nego pod­pisu poda­wało się 6 wery­fi­ka­cyj­nych danych. A wśród nich był na przy­kład NIP. I to wła­śnie NIP budzi tyle

Wyświetl cały tekst…

Konsekwencje EURO 2012

W ostat­nich cza­sach nastą­piło bar­dzo dużo zmian w usta­wach. Poza tym także EURO2012, które było orga­ni­zo­wane w Polsce znacz­nie przy­czy­niło się do tego, że budżety naj­więk­szych miast zubo­żały. Wiele eks­per­tów twier­dzi, że bez zwąt­pie­nia odbije się tan na podat­ni­kach, cho­ciażby poprzez wzrost podat­ków lokal­nych, na które i tak

Wyświetl cały tekst…

Nie złożyłeś PIT– a na czas ?

Nie każdy z nas zawsze o wszyst­kim pamięta. Przecież co roku znaj­duje się kilku zapo­mi­nal­skich, któ­rzy nie skła­dają dekla­ra­cji rocz­nej na czas. Co trzeba wtedy zro­bić? Właśnie na to pyta­nie znaj­dzie­cie odpo­wiedź w tym arty­kule. Przypomnę jesz­cze, że w tym roku ter­min minął 30 kwiet­nia 2014 roku. Jeżeli

Wyświetl cały tekst…

Nietypowe dochody

Wyobraźmy sobie sytu­acje, które opi­sy­wa­łam w ostat­nim poście, czyli nie posia­damy grun­tów rol­nych a w przy­do­mo­wym ogródku bądź w domu w doniczce uda nam się cza­sem wyho­do­wać jakaś sadzonkę, czy szczypkę. A następ­nie wymie­nimy się nią z kimś lub sprze­damy bez­po­śred­nio

Wyświetl cały tekst…

Jak rozliczyć PIT?

Samodzielne obli­cze­nie podatku docho­do­wego od osób fizycz­nych nie jest czyn­no­ścią tak trudną, jak by się wyda­wała. Dzisiaj opi­szę dokład­nie krok po kroku jak to zro­bić. Ta instruk­cja może wielu podat­ni­kom uła­twić obli­cze­nie podatku PIT przy pomocy kartki, dłu­go­pisa i kal­ku­la­tora. Kolejne czyn­no­ści jakie trzeba wyko­nać róż­nią się tro­chę

Wyświetl cały tekst…