Karuzela podatkowa…

A dzi­siaj powiem o zja­wi­sku wyłu­dza­nia VAT, które coraz czę­ściej wystę­puje w róż­nych kra­jach Unii Europejskiej. Polska pań­stwowa kasa może tra­cić na zja­wi­sku potocz­nie zwa­nym jako karu­zela podat­kowa, nawet 400 mln zło­tych rocz­nie. Karuzela ta polega

Wyświetl cały tekst…

Konsekwencje EURO 2012

W ostat­nich cza­sach nastą­piło bar­dzo dużo zmian w usta­wach. Poza tym także EURO2012, które było orga­ni­zo­wane w Polsce znacz­nie przy­czy­niło się do tego, że budżety naj­więk­szych miast zubo­żały. Wiele eks­per­tów twier­dzi, że bez zwąt­pie­nia odbije się tan na podat­ni­kach, cho­ciażby poprzez wzrost podat­ków lokal­nych, na które i tak

Wyświetl cały tekst…

Podatek od tranzakcji finansowych…

Zupełną nowo­ścią będzie poda­tek od trans­ak­cji finan­so­wych. Póki co naj­bo­gat­sze kraje świata nie zgo­dziły się na jego wpro­wa­dze­nie, ale cho­dzi domnie­ma­nie że znaj­dzie się kilka kra­jów Unii Europejskiej, które wpro­wa­dzą w życie ten pomysł. Austria chce wła­śnie aby zna­leźć <span

Wyświetl cały tekst…

Rozliczenia w 2015 roku

Rozliczając się z urzę­dem podat­ko­wym za poradą pit online linux, pamię­tajmy o odli­cze­niach od podatku w PIT-37. Możemy korzy­stać, roz­li­cza­jąc PIT-37 z wielu odli­czeń podat­ko­wych. Przede wszyst­kim pamię­tajmy o odli­cze­niach na dzieci czy Globalną sieć Internet. Odliczyć można, co praw­do­po­dob­nie naj­bar­dziej istotne dla użyt­kow­ni­ków sieci

Wyświetl cały tekst…