Karuzela podatkowa…

A dzi­siaj powiem o zja­wi­sku wyłu­dza­nia VAT, które coraz czę­ściej wystę­puje w róż­nych kra­jach Unii Europejskiej. Polska pań­stwowa kasa może tra­cić na zja­wi­sku potocz­nie zwa­nym jako karu­zela podat­kowa, nawet 400 mln zło­tych rocz­nie. Karuzela ta polega

Wyświetl cały tekst…

Budujesz, remontujesz ? Możesz zaoszczędzić…

Każdy z nas wie ile kosz­tuje budowa domu od pod­staw, już sam remont domu to bar­dzo kosz­towna inwe­sty­cja. Ale jak się oka­zuje będziemy mogli dzięki US zaosz­czę­dzić nawet 35 000 zł. W jaki spo­sób? Już tłu­ma­czę. Jeżeli robi­li­śmy np. remont to VAT, który zapła­ci­li­śmy przy kup­nie mate­ria­łów budow­la­nych możemy odzy­skać. Niestety

Wyświetl cały tekst…

Co zrobić, gdy niepoprawnie skorzystam z ulgi?

Warto pamię­tać przy roz­li­cza­niu się z Urzędem Skarbowym o tym, że jeżeli źle wypeł­nimy dekla­ra­cje podat­kową to możemy mieć nie małe kło­poty. Tym bar­dziej jeśli fiskus stwier­dzi, że nie słusz­nie sko­rzy­sta­li­śmy z jakiejś ulgi.  Jako przy­kład mogę tu podać histo­rię pew­nej rodziny, która odli­czyła

Wyświetl cały tekst…

Konsekwencje EURO 2012

W ostat­nich cza­sach nastą­piło bar­dzo dużo zmian w usta­wach. Poza tym także EURO2012, które było orga­ni­zo­wane w Polsce znacz­nie przy­czy­niło się do tego, że budżety naj­więk­szych miast zubo­żały. Wiele eks­per­tów twier­dzi, że bez zwąt­pie­nia odbije się tan na podat­ni­kach, cho­ciażby poprzez wzrost podat­ków lokal­nych, na które i tak

Wyświetl cały tekst…

Nie złożyłeś PIT– a na czas ?

Nie każdy z nas zawsze o wszyst­kim pamięta. Przecież co roku znaj­duje się kilku zapo­mi­nal­skich, któ­rzy nie skła­dają dekla­ra­cji rocz­nej na czas. Co trzeba wtedy zro­bić? Właśnie na to pyta­nie znaj­dzie­cie odpo­wiedź w tym arty­kule. Przypomnę jesz­cze, że w tym roku ter­min minął 30 kwiet­nia 2014 roku. Jeżeli

Wyświetl cały tekst…

Rozlicz się samodzielnie z US za pomocą darmowego programu…

Ostatnio tra­fi­łam w Internecie na infor­ma­cje, która mnie zaszo­ko­wała. Centrum Badania Opinii Społecznej prze­pro­wa­dziło son­daż a jego wyniki mówią, że aż 31 % Polaków miało pro­blem z wypeł­nie­niem PIT. Tylko<span style=“text-decoration

Wyświetl cały tekst…

Przywileje małego podatnika

Jest kilka przy­wi­le­jów z któ­rych korzy­stać mogą maili podat­nicy. Jednym z takich przy­wi­le­jów jest kwar­talne roz­li­cze­nie podatku VAT bez obo­wiązku wpła­ca­nia zali­czek. Poza tym dodat­kowy atut doty­czy moż­li­wo­ści doko­na­nia jed­no­ra­zo­wej amor­ty­za­cji. Oprócz tego można wpła­cać kwar­talne zaliczki w podatku docho­do­wym. Ogólnie mówiąc ustawa mówiąca o

Wyświetl cały tekst…

Musimy zacisnąć pasa, żeby zmniejszyć deficyt budżetowy…

Rząd w ostat­nich cza­sach podej­muje bar­dzo sprytne dzia­ła­nia a to dla­tego, że zmniej­sza­jąc ulgi podat­kowe i nie zmie­nia­jąc sta­wek podat­ków spo­wo­duje że wpływy do fiskusa zwięk­sza się a lud­ność odpro­wa­dzi wię­cej środ­ków na poda­tek. Nikt nie ukrywa że w pla­nach jest do 2015 roku ogra­ni­cze­nie defi­cytu do 1 % PKB,

Wyświetl cały tekst…