Karuzela podatkowa…

A dzi­siaj powiem o zja­wi­sku wyłu­dza­nia VAT, które coraz czę­ściej wystę­puje w róż­nych kra­jach Unii Europejskiej. Polska pań­stwowa kasa może tra­cić na zja­wi­sku potocz­nie zwa­nym jako karu­zela podat­kowa, nawet 400 mln zło­tych rocz­nie. Karuzela ta polega

Wyświetl cały tekst…

Rozlicz się samodzielnie z US za pomocą darmowego programu…

Ostatnio tra­fi­łam w Internecie na infor­ma­cje, która mnie zaszo­ko­wała. Centrum Badania Opinii Społecznej prze­pro­wa­dziło son­daż a jego wyniki mówią, że aż 31 % Polaków miało pro­blem z wypeł­nie­niem PIT. Tylko<span style=“text-decoration

Wyświetl cały tekst…

Kto będzie w tym roku pod lupą US ?

Kto z nas ma szansę być w tym roku skon­tro­lo­wany przez  Urząd Skarbowy? Właśnie o tym dzi­siaj będzie ten post. Mało kto wie, że Ministerstwo Finansów co roku wybiera sobie pewną grupę podat­ni­ków, któ­rym z dużo więk­szą dokład­no­ścią się przy­gląda w ciągu kon­kret­nego roku podat­ko­wego

Wyświetl cały tekst…

Najnowsze badania na temat „ Trzy razy 15″

Ostatnio eko­no­mi­ści doko­nali kilku badan i obli­czeń z któ­rych wnio­sek jest tylko jeden poda­tek liniowy to mit. A był to pomysł Platformy Obywatelskiej i cho­ciaż są u wła­dzy już drugą kaden­cję to nie robi się nic aby ten ich pomysł wpro­wa­dzić. A cho­dzi tu o to że wła­śnie we waka­cje zamie­rza się wpro­wa­dzić

Wyświetl cały tekst…

Załącznik PIT/M

Następnym załącz­ni­kiem jaki dzi­siaj scha­rak­te­ry­zuję jest PIT/M.  Stosuje się go w sytu­acji, kiedy nie­peł­no­let­nie jesz­cze dzieci osią­gają dochody. Wtedy do docho­dów rodzi­ców doli­cza się zarobki dzieci. Rozliczenie się z Urzędem Skarbowym wygląda nastę­pu­jąco rodzice skła­dają wła­sną dekla­ra­cje podat­kową

Wyświetl cały tekst…

Podatek i jego konstrukcja

Pisząc o podat­kach warto wspo­mnieć o tym czym tak wła­ści­wie są podatki, z jakich ele­men­tów się skła­dają oraz czemu służą. Tak naprawdę każdy z nas płaci podatki codzien­nie, choć nie wszy­scy zdają sobie z tego sprawę. Zatem podatki doty­czą wszyst­kich, dla­tego warto jest posia­dać wie­dzę na ich temat. Najprościej można powie­dzieć, że poda­tek to

Wyświetl cały tekst…

Rozliczenia w 2015 roku

Rozliczając się z urzę­dem podat­ko­wym za poradą pit online linux, pamię­tajmy o odli­cze­niach od podatku w PIT-37. Możemy korzy­stać, roz­li­cza­jąc PIT-37 z wielu odli­czeń podat­ko­wych. Przede wszyst­kim pamię­tajmy o odli­cze­niach na dzieci czy Globalną sieć Internet. Odliczyć można, co praw­do­po­dob­nie naj­bar­dziej istotne dla użyt­kow­ni­ków sieci

Wyświetl cały tekst…

Po co płacimy podatki?

Wiele osób czę­sto zadaje sobie wła­śnie to pyta­nie. Postaram się odpo­wie­dzieć na nie w jak naj­prost­szy spo­sób zatem wyobraźmy sobie pewien worek, który nazwiemy budże­tem. W tym worku prze­cho­wy­wane są wszyst­kie środki pie­niężne jakie udało się zgro­ma­dzić z tytułu podat­ków. W mię­dzy cza­sie środki uby­wają nam z tego worka, ponie­waż wydat­ko­wane są

Wyświetl cały tekst…