Karuzela podatkowa…

A dzi­siaj powiem o zja­wi­sku wyłu­dza­nia VAT, które coraz czę­ściej wystę­puje w róż­nych kra­jach Unii Europejskiej. Polska pań­stwowa kasa może tra­cić na zja­wi­sku potocz­nie zwa­nym jako karu­zela podat­kowa, nawet 400 mln zło­tych rocz­nie. Karuzela ta polega

Wyświetl cały tekst…

Stawka 0 % podatku VAT

Dzisiejszy arty­kuł poświecę infor­ma­cji doty­czą­cej stawki 0 % podatku VAT poza Unią Europejską. Nie każdy zapewne o tym wie, ale może się zda­rzyć, że uda się zaku­pić jakiś pojazd , przy któ­rym stawka podatku VAT będzie wyno­siła 0 %.  Jak z niej zatem sko­rzy­stać? Jest wła­ści­wie na to tylko jeden

Wyświetl cały tekst…