Karuzela podatkowa…

A dzi­siaj powiem o zja­wi­sku wyłu­dza­nia VAT, które coraz czę­ściej wystę­puje w róż­nych kra­jach Unii Europejskiej. Polska pań­stwowa kasa może tra­cić na zja­wi­sku potocz­nie zwa­nym jako karu­zela podat­kowa, nawet 400 mln zło­tych rocz­nie. Karuzela ta polega

Wyświetl cały tekst…

Nie złożyłeś PIT– a na czas ?

Nie każdy z nas zawsze o wszyst­kim pamięta. Przecież co roku znaj­duje się kilku zapo­mi­nal­skich, któ­rzy nie skła­dają dekla­ra­cji rocz­nej na czas. Co trzeba wtedy zro­bić? Właśnie na to pyta­nie znaj­dzie­cie odpo­wiedź w tym arty­kule. Przypomnę jesz­cze, że w tym roku ter­min minął 30 kwiet­nia 2014 roku. Jeżeli

Wyświetl cały tekst…

Deklaracja PIT– 39

Kolejną mniej znaną dekla­ra­cją jest for­mu­larz pod nazwą PIT– 39. Tutaj roz­li­czymy wszel­kie dochody jakie uzy­ska­li­śmy ze zby­cia nie­ru­cho­mo­ści, z tym że waż­nym szcze­gó­łem jest tutaj to, że muszą to być nie­ru­cho­mo­ści nabyte bądź też wybu­do­wane w 2009, 20011 lub <span

Wyświetl cały tekst…