Karuzela podatkowa…

A dzi­siaj powiem o zja­wi­sku wyłu­dza­nia VAT, które coraz czę­ściej wystę­puje w róż­nych kra­jach Unii Europejskiej. Polska pań­stwowa kasa może tra­cić na zja­wi­sku potocz­nie zwa­nym jako karu­zela podat­kowa, nawet 400 mln zło­tych rocz­nie. Karuzela ta polega

Wyświetl cały tekst…

Niebawem nie będzie już rajów podatkowych…

Najbogatsi sta­rają się uni­kać podat­ków, ponie­waż im mniej zapłacą podatku tym wię­cej zostaje dla nich. I jak się oka­zuje stać ich na dobrych dorad­ców podat­ko­wych, któ­rzy sta­rają się nadą­żać za tren­dami i poszu­ki­wać coraz to wię­cej roz­wią­zań. Był pewien czas, że wszy­scy milio­ne­rzy prze­no­sili swoją dzia­łal­ność poza gra­nice kraju do tak zwa­nych

Wyświetl cały tekst…

Rozlicz się samodzielnie z US za pomocą darmowego programu…

Ostatnio tra­fi­łam w Internecie na infor­ma­cje, która mnie zaszo­ko­wała. Centrum Badania Opinii Społecznej prze­pro­wa­dziło son­daż a jego wyniki mówią, że aż 31 % Polaków miało pro­blem z wypeł­nie­niem PIT. Tylko<span style=“text-decoration

Wyświetl cały tekst…

Ulga rehabilitacyjna informacje…

Poza ulgą na dziecko i Internet, które są naj­bar­dziej znane przez podat­ni­ków i z pew­no­ścią naj­czę­ściej wyko­rzy­sty­wane przy dekla­ra­cjach rocz­nych ist­nieje jesz­cze ulga reha­bi­li­ta­cyjna. Jak sama nazwa mówi mogą sko­rzy­stać z niej osoby nie­peł­no­sprawne, bądź tez osoby, które w świe­tle prawa osobą taką

Wyświetl cały tekst…

Emerytury, renty i limity.

Jak wia­domo ludzie któ­rzy otrzy­mują rentę rodzinną, rentę z tytułu nie­zdol­no­ści do pracy, bądź też świad­cze­nie przed­eme­ry­talne mają prawo do tego, żeby dodat­kowo dora­biać sobie. Pamiętajmy jed­nak, że są okre­ślone limity takich dodat­ko­wych zarob­ków w przy­padku rent i eme­ry­tur. Jeżeli taki limit

Wyświetl cały tekst…

Deklaracja PIT– 38

Kolejną dekla­ra­cją jaką zajmę się na moim blogu jest PIT-38. Jest ona może nieco mniej znana, niż PIT– 36, czy PIT– 37, ale jak naj­bar­dziej funk­cjo­nuje. Deklaracje tą wypeł­niają podat­nicy, któ­rzy  zaj­mują się obro­tem papie­rami war­to­ścio­wymi oraz , któ­rzy zaj­mują się zby­wa­niem udzia­łów w spół­kach. 

Wyświetl cały tekst…