Deklaracja PIT– 39

Kolejną mniej znaną dekla­ra­cją jest for­mu­larz pod nazwą PIT– 39. Tutaj roz­li­czymy wszel­kie dochody jakie uzy­ska­li­śmy ze zby­cia nie­ru­cho­mo­ści, z tym że waż­nym szcze­gó­łem jest tutaj to, że muszą to być nie­ru­cho­mo­ści nabyte bądź też wybu­do­wane w 2009, 20011 lub <span

Wyświetl cały tekst…