System podatkowy

system podatkowyDzisiejsze roz­wa­ża­nia poświecę kwe­stii doty­czą­cej sys­temu podat­ko­wego. Zacznę zatem od zde­fi­nio­wa­nia tego poję­cia. Mianowicie sys­te­mem podat­ko­wym nazy­wamy ogół podat­ków funk­cjo­nu­ją­cych na danym kraju oraz prze­pisy prawne, które je regu­lują. Na zróż­ni­co­wa­nie  sys­te­mów podat­ko­wych w poszcze­gól­nych kra­jach mają wpływ takie czyn­niki, jak:

  • tra­dy­cje historyczne;
  • uwa­run­ko­wa­nia ekonomiczne;
  • warunki admi­ni­stra­cyjne;
  • uwa­run­ko­wa­nia polityczne.

Jeżeli cho­dzi o warun­ko­wa­nia eko­no­miczne to, jak wia­domo w kra­jach wysoko roz­wi­nię­tych, uprze­my­sło­wio­nych wystę­pują takie zja­wi­ska, które uła­twiają funk­cjo­no­wa­nie sys­temu podat­ko­wego. Dlatego, że ist­nieje tam duża liczba przed­się­biorstw, które pro­wa­dzą spra­woz­daw­czość. Po za tym ludzie któ­rzy mają pie­nią­dze wolą zapła­cić podatki, niż wcho­dzić w kon­flikt z pra­wem. Z kolei w kra­jach słabo uprze­my­sło­wio­nych wystę­pują zja­wi­ska, które zna­cząco utrud­niają funk­cjo­no­wa­nie takiego sys­temu. Ponieważ więk­szość lud­no­ści jest uboga, to część z nich jest zwol­niona z obo­wiązku pła­ce­nia podatku, ist­nie­jące podatki nie mogą być wyso­kie, a zazwy­czaj są bar­dzo niskie bo w innym przy­padku lud­ność nie byłaby w sta­nie ich opła­cić. Podatki w takich kra­jach nie są także zbyt skom­pli­ko­wane, cho­dzi o to że forma ich poboru musi być jak naj­tań­sza i jak naj­prost­sza. Kiedy w pań­stwie prze­mysł jest słabo roz­wi­nięty to przed­się­bior­stwa czę­sto uni­kają pła­ce­nia podat­ków, a trudno to kon­tro­lo­wać, ponie­waż nie pro­wa­dzą spra­woz­daw­czo­ści. Zatem sys­tem podat­kowy zależy od wielu czynników.