Stawka 0 % podatku VAT

0 % VATDzisiejszy arty­kuł poświecę infor­ma­cji doty­czą­cej stawki 0 % podatku VAT poza Unią Europejską. Nie każdy zapewne o tym wie, ale może się zda­rzyć, że uda się zaku­pić jakiś pojazd , przy któ­rym stawka podatku VAT będzie wyno­siła 0 %.  Jak z niej zatem sko­rzy­stać? Jest wła­ści­wie na to tylko jeden spo­sób a mia­no­wi­cie trzeba wyka­zać, że doko­na­li­śmy wywozu pojazdu za gra­nicę. A udo­wod­nić możemy to za pomocą doku­mentu wywo­zo­wego EAD. W doku­men­cie tym cel­nik na zewnętrz­nej gra­nicy UE sta­wia spe­cjalną pie­czątkę. Następnie EAD w któ­rym znaj­duje się już pie­czątka trzeba ode­słać do  sprze­dawcy albo ewen­tu­al­nie do VWE. Co do pie­czątki ist­nieje jesz­cze jedna moż­li­wość a mia­no­wi­cie cel­nik może doko­nać wpisu drogą elek­tro­niczną. Robi to oczy­wi­ście na zewnętrz­nej gra­nicy Unii Europejskiej. W takiej sytu­acji przy wyko­rzy­sta­niu takiego wariantu skła­da­jący dekla­ra­cję albo VWE otrzy­muje tak zwane potwier­dze­nie wywozu z angiel­skiego Confirmation of Exit. Ten doku­ment upo­waż­nia go do korzy­sta­nia z stawki VAT– u wyno­szą­cej 0 %.

Taka sytu­acja dzieje się poza gra­ni­cami Unii Europejskiej krótko przed­sta­wię jesz­cze, jak wygląda to wewnątrz UE. A mia­no­wi­cie stawka zerowa przy­słu­guje wtedy tylko i wyłącz­nie przed­się­bior­com, któ­rzy posia­dają sie­dzibę w innym pań­stwie człon­kow­skim. Taką dostawę nazy­wamy w tym przy­padku dostawą wewnątrz­w­spól­no­tową. I tutaj korzy­sta się z numeru iden­ty­fi­ka­cyj­nego VAT oraz wyka­zuje się iż pojazd prze­wie­ziony został do kraju prze­zna­cze­nia. Czasami sprze­dawca prosi wtedy o wpła­ce­nie kau­cji o odpo­wied­niej wyso­ko­ści, można trak­to­wać to jak pew­nego rodzaju depo­zyt. Ponieważ pie­nią­dze te wra­cają do nas od razu po przed­sta­wie­niu sto­sow­nych doku­men­tów dowodowych.

Do doku­men­tów tych zaliczamy:

  • dowód zakupu;
  • ważny dowód tożsamości;
  • wła­ściwe tablice rejestracyjne;
  • kartę pojazdu Cześć IA (I);
  • kartę pojazdu Część IB (II);
  • dowód prze­pi­sa­nia (II), albo kopię Części III.