Skale podatkowe

W tym poście odpo­wiem na pyta­nie: „Co to są skale podat­kowe?”. A poza tym wymie­nię je i opi­szę. Skala podat­kowa okre­śla prze­działy dochodu pod­le­ga­ją­cego opo­dat­ko­wa­niu oraz kwoty, o które zmniej­sza się poda­tek lub zaliczkę. Jest to pewien wzór skon­kre­ty­zo­wany w skale podatkoweusta­wach regu­lu­ją­cych poszcze­gólne podatki i kon­stru­owany na ich potrzeby. Na pod­sta­wie skali podat­ko­wej okre­śla się wyso­kość podatku należ­nego Urzędowi Skarbowemu zwa­nemu rów­nież fisku­sem. Skala podat­kowa to usys­te­ma­ty­zo­wane stawki zmienne. Jeżeli cho­dzi o rodzaje skal to wyróż­nia się dwie pod­sta­wowe pro­gre­sywną i regre­sywną. Zacznę od omó­wie­nia tej pierw­szej. Skala pro­gre­sywna cechuje się tym, że stawki rosną w miarę wzro­stu pod­stawy opo­dat­ko­wa­nia. W związku z tym kwota podatku rośnie szyb­ciej niż pod­stawa opo­dat­ko­wa­nia. W ramach tej skali wyróż­nia się także skalę degre­sywną, dla któ­rej w zasa­dzie stawki są pro­por­cjo­nalne, ale dla naj­niż­szych war­to­ści pod­stawy opo­dat­ko­wa­nia sto­suje się niż­szą stawkę. Skala pro­gre­sywna może być zbu­do­wana na zasa­dzie pro­gre­sji cało­ścio­wej lub odcin­ko­wej. W odcin­ko­wej ist­nieją progi podat­kowe. Drugim rodza­jem skali jest skala regre­sywna , w któ­rej w miarę wzro­stu pod­stawy opo­dat­ko­wa­nia poda­tek może maleć lub rosnąć, ale jeżeli rośnie to wol­niej niż pod­stawa opo­dat­ko­wani. W nie­któ­rych sys­te­mach podat­ko­wych wystę­pują mie­szane skale podat­kowe. Skale podat­kowe peł­nią ważną funk­cję ponie­waż pań­stwo może za ich pomocą oddzia­ły­wać na np. dzia­łal­ność przed­się­biorstw. W sytu­acji kiedy stawki rosną wraz ze wzro­stem docho­dów zamożne grupy lud­no­ści czują się poszko­do­wane, a kiedy znów stawka jest taka sama dla wszyst­kich podat­ni­ków to ci mniej zamożni podat­nicy narze­kają. Może wystą­pić jesz­cze sytu­acja kiedy wraz ze wzro­stem docho­dów stawki maleją tą opcję sto­suje się zazwy­czaj po to by pobu­dzić gospo­darkę zachę­cić przed­się­bior­stwa do inwe­sto­wa­nia i roz­woju. Zatem ciężko powie­dzieć, która skala jest naj­bar­dziej sprawiedliwa.

One thought on “Skale podatkowe

Komanty zamknięte.