Rozliczenia w 2015 roku

Rozliczając się z urzę­dem podat­ko­wym za poradą pit online linux, pamię­tajmy o odli­cze­niach od podatku w PIT-37. Możemy korzy­stać, roz­li­cza­jąc PIT-37 z wielu odli­czeń podat­ko­wych. Przede wszyst­kim pamię­tajmy o odli­cze­niach na dzieci czy Globalną sieć Internet. Odliczyć można, co praw­do­po­dob­nie naj­bar­dziej istotne dla użyt­kow­ni­ków sieci, korzy­sta­nie z Internetu. Kto ma moż­li­wość z niej korzy­stać? Otóż ten rodzaj ulgi przy­słu­guje każ­dej oso­bie, która korzy­sta z Globalnej sieci, będąc w miej­scu zamiesz­ka­nia. Na tym nie koniec, bo istotne jest posia­da­nie doku­men­tów na sper­so­na­li­zo­wane imię i nazwi­sko. Jednakże one nie wystar­czą, bo podat­nik powi­nien dys­po­no­wać też dowo­dami wpłat za Globalną sieć Internet. Należy rów­nież wie­dzieć, że ulga posiada swój limit — wynosi on sumę 760,00 zł na rok.

PIT-37 jest for­mu­la­rzem naj­bar­dziej naj­po­pu­lar­niej­szym w Polsce. To wynika z tego, że spora więk­szość osób ma moż­li­wość doko­ny­wać pit online roz­li­cze­nie wła­śnie przy jego pomocy. To sta­nowi takie uła­twie­nie, ze względu na to że ist­nieje bez liku roz­pi­sek, które na 100% pomogą nam w trak­cie wypeł­nie­nia pita. PIT-37 wyko­rzy­stany jest do roz­li­cze­nia wszyst­kich ludzi, które w danym roku podat­ko­wym otrzy­my­wały jaki­kol­wiek przy­chód lub też ponio­sły stratę z tytułu indy­wi­du­al­nych dzia­łań. Dochód w dużej licz­bie przy­pad­ków koja­rzy nam się z oso­bami pra­cu­ją­cymi, jed­nakże eme­ry­cie i ren­ci­ści są takimi samymi podat­ni­kami, jak męż­czyźni i kobiety pra­cu­jące, ponie­waż rów­nież otrzy­mują stały dochód gotówki w postaci renty czy też eme­ry­tury. Ci ludzi też mogą zło­żyć sper­so­na­li­zo­wane coroczne zezna­nie podat­kowe, nato­miast nie mają takiego obowiązku.

Rozliczając się z Urzędem skar­bo­wym w spo­sób elek­tro­niczny, musimy korzy­stać z opro­gra­mo­wa­nia pole­ca­nego poprzez organy mająt­kowe, na przy­kład. pit online pro­gram. Bez względu na to, czy osoba korzy­sta z opro­gra­mo­wa­nia resor­to­wego, czy innego, może poja­wić się nato­miast sta­tus 414 — błąd danych iden­ty­fi­ka­cyj­nych. System poin­for­muje o takim błę­dzie, jeżeli podat­nik wpi­sał błędny iden­ty­fi­ka­tor podat­nika, zro­bił lite­rówkę przy­kła­dowo. w nazwi­sku lub imie­niu, błęd­nie wpi­sał for­mat daty uro­dze­nia lub kwotę przy­chodu z zezna­nia za rok podat­kowy. Wpisując kwotę, trzeba uwa­żać, by podać pełną sumę zysków (nie zaokrą­gloną) lub kwotę przy­chodu podat­nika, a nie sumę przy­cho­dów mał­żon­ków, jeżeli wspólny PIT skła­dają mąż i żona.

Jak wia­domo, ostat­nio powięk­szyła się liczba ludzi która się decy­duje na roz­li­cze­nie się z Urzędem Skarbowym. Mężczyźni i kobiety roz­li­cza­jące się drogą elek­tro­niczną czę­sto­kroć zapo­mi­nają, że w pit online 2014 wyko­rzy­stuje się nieco inne zasady niż w zezna­niach tra­dy­cyj­nych. W rezul­ta­cie nie mogą wysłać for­mu­la­rza, ponie­waż sys­tem pro­du­kuje nie­do­cią­gnię­cia. Składający zezna­nia drogą elek­tro­niczną zapo­mi­nają rów­nież o rze­czy oczy­wi­stej — że for­mu­larz mogą prze­słać tylko raz. O ile e-PIT trafi do fiskusa, a potem okaże się, że jest w nim błąd, to podat­nik będzie musiał zło­żyć korektę i wytłu­ma­czyć urzęd­ni­kom, dla­czego ją składa. Dopiero wów­czas doku­ment powtór­nie ma moż­li­wość wpły­nąć do urzędu skarbowego.

W stycz­niu bie­żą­cego roku podat­nicy zło­żyli w sieci ponad milion elek­tro­nicz­nych dekla­ra­cji pit online, czyli o 30 proc. wię­cej niż w tym samym okre­sie ubie­głego roku. Taką Informację podaje  Ministerstwo Finansów. Tegoroczny sty­czeń jest pod tym wzglę­dem rekor­dowy. Urząd skar­bowy infor­muje, że podat­nicy coraz chęt­niej korzy­stają z spo­so­bów rocz­nego roz­li­cze­nia z urzę­dem skar­bo­wym poprzez siec glo­balną. Styczeń 2014 r. był rekor­dowy, jeżeli już cho­dzi o liczbę elek­tro­nicz­nych roz­li­czeń podat­ko­wych w tym mie­siącu — podat­nicy zło­żyli 1 mln 100 tys. 692  dekla­ra­cje elek­tro­nicz­nych. W bar­dzo wielu sytu­acjach skła­da­nymi for­mu­la­rzami zostały: PIT-11, PIT-28, PIT-37, PIT-4R , a dodat­kowo VAT-7.

One thought on “Rozliczenia w 2015 roku

  1. Pingback: Kamil_1288

Komanty zamknięte.