Rozlicz się samodzielnie z US za pomocą darmowego programu…

PITyyyyOstatnio tra­fi­łam w Internecie na infor­ma­cje, która mnie zaszo­ko­wała. Centrum Badania Opinii Społecznej prze­pro­wa­dziło son­daż a jego wyniki mówią, że aż 31 % Polaków miało pro­blem z wypeł­nie­niem PIT. Tylko 59 % podat­ni­ków roz­li­czyło się z US samo­dziel­nie a 53 % uznało, że było łatwe. Informacja ta jest dla mnie szo­ku­jąca, ponie­waż prak­tycz­nie każdy ma teraz dostęp do Internetu, gdzie zupeł­nie za darmo możemy pobrać pro­gram do roz­li­cza­nia PIT-ów. Ktoś mógłby pomy­śleć, no dobrze ale co mi po pro­gra­mie, kiedy nie posia­dam kom­plet­nie żad­nej wie­dzy z zakresu podat­ków, co wię­cej nie mam nawet poję­cia jaki for­mu­larz mam wypeł­nić. Nic bar­dziej myl­nego! Program PIT– y 2014 ma tą zaletę, że kre­ator mówi nam krok po kroku co mamy robić a na początku zadaje nam kilka pytań na pod­sta­wie któ­rych sam wybiera dla nas ade­kwatny for­mu­larz. Czyż to nie wspa­niałe, że możemy roz­li­czyć się z Urzędem Skarbowym bez pomocy księ­go­wej nie wycho­dząc nawet z domu? Co wię­cej pro­gram ten nie ma ten dużych wyma­gań, jeżeli cho­dzi o sprzęt przez który będzie obsłu­gi­wany. Coraz wię­cej osób korzy­sta wła­śnie z tej metody, i dzięki temu w porów­na­niu do 2008 roku sta­ty­styki znacz­nie się popra­wiły a ankie­to­wani coraz czę­ściej wypeł­nia­nie dekla­ra­cji rocz­nych uwa­żają za pro­ste. Nie wie­rzysz? Pobierz pro­gram i spró­buj. To nic nie kosz­tuje! A na doda­tek możesz wspo­móc jedną z OPP prze­ka­zu­jąc 1% podatku. Zatem do dzieła, poprawmy tro­chę tego­roczne statystyki!