Rozlicz PIT 36 elektronicznie

Kto wypełnia PIT — 36?

Nadszedł czas roz­li­cze­nia PIT, nie­któ­rzy podat­nicy będą musieli wybrać for­mu­larz PIT-36. Ten for­mu­larz wyko­rzy­sty­wany jest przede wszyst­kim dla osób pro­wa­dzą­cych dzia­łal­ność gospo­dar­czą. Formularzem tym posłu­gują się wszy­scy ludzie podat­nicy, któ­rzy w poprzed­nim roku podat­ko­wym uzy­skali pro­fity opo­dat­ko­wane za zasa­dach skali podat­ko­wej, bez pośred­nic­twa płat­nika, czyli nie pra­cują na eta­cie. W związku z tym for­mu­larz ten tyczy się podat­ni­ków, któ­rzy sami obli­czają zaliczki na poda­tek albo obli­czają war­tość podatku do zapłaty.

Deklaracja ta nie jest prze­zna­czona dla przed­się­bior­ców, któ­rzy pro­wa­dzili dzia­łal­ność opo­dat­ko­waną ryczał­tem ewi­den­cjo­no­wa­nym. W szcze­gól­nej sytu­acji są podat­nicy pro­wa­dzący dwa rodzaje dzia­łal­no­ści — jedną opo­dat­ko­waną według skali podat­ko­wej, a drugą opo­dat­ko­waną ryczał­tem. W tej sytu­acji posia­dają obo­wią­zek zło­żyć PIT-36 , a oprócz tego PIT-28. PIT –36 nie skła­dają rów­nież podat­nicy roz­li­cza­jący dzia­łal­ność gospo­dar­czą pro­wa­dzoną liniowo.

Jakie przychody można uwzględnić w PIT –36?

W for­mu­la­rzu PIT — 36 można uwzględ­nić przy­chody z najmu, pod­najmu, dzier­żawy, pod­dzier­żawy lub z innych umów o podob­nym cha­rak­te­rze, opo­dat­ko­wane na ogól­nych zasa­dach. Ponad to przy­chody ze źró­deł przy­cho­dów poło­żo­nych za gra­nicą, z innych źró­deł, opo­dat­ko­wa­nych na ogól­nych zasa­dach przy zasto­so­wa­niu skali podat­ko­wej, od któ­rych ani płat­nik, ani podat­nik w ciągu roku podat­ko­wego nie miał obo­wiązku odpro­wa­dze­nia zali­czek. W ten metodę roz­li­czają PIT podat­nicy, któ­rzy spo­rzą­dzili rema­nent likwi­da­cyjny w grud­niu roku podat­ko­wego i są obo­wią­zani doli­czyć do pry­wat­nych przy­cho­dów dochody gotówki mało­let­nich dzieci (np. rentę rodzinną), obni­żają zysk o straty z lat ubiegłych.

Zeznanie PIT– 36L

Formularz ten wyko­rzy­stany jest dla podat­ni­ków pła­cą­cych poda­tek liniowy i zasto­so­wany jest wyłącz­nie dla podat­ni­ków roz­li­cza­ją­cych się osobiście.