Przywileje małego podatnika

Jest kilka przy­wi­le­jów z któ­rych korzy­stać mogą maili podat­nicy. Jednym z takich przy­wi­le­jów jest kwar­talne roz­li­cze­nie podatku VAT bez obo­wiązku wpła­ca­nia zali­czek. Poza tym dodat­kowy atut doty­czy moż­li­wo­ści doko­na­nia jed­no­ra­zo­wej amor­ty­za­cji. Oprócz tego można wpła­cać kwar­talne zaliczki w podatku docho­do­wym. Ogólnie mówiąc ustawa mówiąca o podatku VAT mówi o tym że mały podat­nik ma prawo do kaso­wego roz­li­cza­nia podatku. Pisząc o małym podat­niku myślę, że warto jesz­cze podać jego defi­ni­cję. Mianowicie małym podat­ni­kiem zgod­nie z ustawą o PIT nazy­wamy osobę która nie osiąga przy­chodu ze sprze­daży wli­cza­jąc w to VAT więk­szego jak 1 200 000 euro. Dokładniej mówiąc bie­rze się pod uwagę rok poprze­dza­jący bie­żący rok podat­kowy. Ustawa tycząca się podatku VAT także defi­niuje małego podat­nika, ale w nieco szer­szym zakre­sie ponie­waż zgod­nie z ustawą małym przed­się­biorcą jest także :

  • przed­się­bior­stwo maklerskie;
  • zarzą­dza­jący fun­du­szami powier­ni­czymi, jeżeli jest agen­tem lub zle­ce­nio­bior­com z wyłą­cze­niem komisu.

Przy tych dwóch powy­żej wymie­nio­nych warun­kach musi speł­niony być jesz­cze jeden rów­no­cze­śnie, który mówi o tym, że war­tość wyna­gro­dze­nia lub pro­wi­zji nie prze­kro­czyła w roku poprzed­nim kwoty 45 000 euro. Oczywiście Polskie przed­się­bior­stwa przy­chody osią­gają w pol­skiej walu­cie dla­tego muszą ją prze­li­czyć na walutę euro. Mogą zro­bić to korzy­sta­jąc z ofi­cjal­nej strony www NBP, gdzie znaj­dziemy aktu­alny średni kurs zło­tego. Przy prze­li­cza­niu pamię­tajmy aby wynik zaokrą­glić do 1000 zł.