Przyczyny ucieczek przed podatkami

ucieczki przed podatkamiDzisiaj poru­szę cał­kiem cie­kawy temat, nie koniecz­nie książ­kowy, ale za to bar­dziej życiowy. Omówię to co wiąże się z uciecz­kami od podat­ków. Gdybym miała zde­fi­nio­wać czym tak naprawdę jest ucieczka przed podat­kami to powie­dział­bym, że jest to natu­ralna reak­cja podat­nika gdzie celem jest dąże­nie do zmniej­sze­nia nało­żo­nego na niego cię­żaru podat­ko­wego. Zjawisko to jest ści­śle zwią­zane z powsta­niem sza­rej strefy w gospo­darce i jest ono dzia­ła­niem nie­le­gal­nym. Ucieczka przed podat­kiem to tak naprawdę zata­je­nie podat­kowe doty­czące wyso­ko­ści dochodu i jego źró­dła. Skala zja­wi­ska zależy od wyso­ko­ści obcią­żeń podat­ko­wych. Podatnicy ucie­kają przed podat­kami naj­czę­ściej wtedy, kiedy są one zbyt wyso­kie. Na ucieczki przed podat­kami wpły­wają zwykle:

  • czyn­niki moralne;
  • czyn­niki polityczne;
  • czyn­niki ekonomiczne;
  • czyn­niki techniczne.

Jako pierw­sze omó­wię czyn­niki moralne, pod hasłem tym nie kryje się nic innego, jak to, że nie pła­ce­nie podat­ków nie jest kry­ty­ko­wane przez spo­łe­czeń­stwo. Wynika to z niskiej świa­do­mo­ści podat­ko­wej oby­wa­teli. Osoby zamożne mają dobrych dorad­ców podat­ko­wych i  czę­sto nie płacą podat­ków, tak wyso­kich, jak powinny. Czynniki poli­tyczne doty­czą w szcze­gól­no­ści sto­sunku lud­no­ści do panu­ją­cej wła­dzy, rządu. Jeśli podat­nicy nie popie­rają obec­nych rzą­dzą­cych kra­jem to w ramach pro­te­stu nie płacą podat­ków. Zjawisko to wystę­puje głów­nie w kra­jach trze­ciego świata. Czynniki eko­no­miczne opi­sa­łam już powy­żej doty­czą zbyt wyso­kich podat­ków. Jako ostat­nie zostały czyn­niki tech­niczne, prze­ja­wia się to przede wszyst­kim w zło­żo­no­ści sys­temu, jeśli sys­tem jest bar­dzo skom­pli­ko­wany to rezy­gnują z pła­ce­nia podat­ków ci, któ­rych nie stać na dorad­ców podatkowych.