Przejazd przez autostradę można wrzucić w koszty…

ciezarówaNie każdy o tym wie, a prze­cież dla przed­się­bior­ców prze­jazd przez auto­stradę może być naprawdę sporo tań­szy. Przedsiębiorca może na takich prze­jaz­dach zaosz­czę­dzić 18 % mniej a w wyjąt­ko­wych sytu­acjach nawet 44 %. A doty­czy to tylko pew­nej grupy podat­ni­ków a mia­no­wi­cie tych, któ­rzy roz­li­czają się przy pomocy podatku VAT i poza tym poda­tek docho­dowy roz­li­czają według stawki 32 %.  Jednak prze­jazd ten powi­nien być w spra­wach biz­ne­so­wych, czy też fir­mo­wych no i auto­strada przez którą prze­jeż­dża musi być oczy­wi­ście płatna. Wtedy podróż taką może wli­czyć sobie w koszty oraz odli­czyć poda­tek VAT. Wystarczy tylko zacho­wać tak zwany kwi­tek, i można go potrak­to­wać jako sto­sowne udo­ku­men­to­wa­nie wyda­nych środ­ków. Zasada ta nie doty­czy tylko i wyłącz­nie firm trans­por­to­wych ponie­waż mogą z tego sko­rzy­stać rów­nież przed­się­biorcy, któ­rych pro­fil przed­się­bior­stwa wymaga cią­głego jeż­dże­nia i zała­twia­nia róż­nych spraw. Dlatego jeżeli twój kwi­tek zawiera nazwę, numer iden­ty­fi­ka­cji podat­ko­wej sprze­dawcy, datę wysta­wie­nia oraz kolejny numer, kwotę podatku oraz kwotę którą trzeba zapła­cić łącz­nie z podat­kiem to nie wyrzu­caj go, gdyż może ci się przy­dać przy roz­li­cze­niu z US.