Prezenty a podatki…

Każdy z nas zarówno dostał jak i poda­ro­wał komuś pre­zent, co prawda oko­licz­no­ści prze­cież nie bra­kujmy. Oczywiście jeżeli kupimy komuś per­fumy, torebkę, czy jakieś prezentzwie­rzątko to pła­ce­nie podatku w żaden spo­sób nas nie doty­czy. Są jed­nak pre­zenty, gdzie ist­nieje obo­wią­zek podat­kowy ale jeśli osoba, która chce go poda­ro­wać dokona pew­nych for­mal­no­ści to w nie­któ­rych przy­pad­kach może zwol­nić obda­ro­wa­nego z pła­ce­nia podatku. W przy­padku mał­żeń­stwa nie ma nawet mowy o daro­wiź­nie gdyż z praw­nego punktu widze­nia jeśli mąż kupi coś żonie to już w chwili zakupu jest to ich wspólna wła­sność. Zatem ani mąż ani żona nie muszą się mar­twić o zapłatę podatku. Jeżeli cho­dzi o poda­runki dla mało­let­niego dziecka to trzeba roz­róż­nić świad­cze­nia ali­men­ta­cyjne i więk­sze pre­zenty. Świad­cze­nia ali­men­ta­cyjne to takie, które są potrzebne dziecku do nauki, życia zabawy. Oczywiście takie poda­runki nie są obar­czone podat­kiem. Jednak kiedy pre­zent jest więk­szy np. samo­chód, nie­ru­cho­mość, czy papiery war­to­ściowe to poda­tek należy zapła­cić. Na jakich warun­kach? Jeżeli pre­zenty w prze­ciągu 5 lat wynio­sły łącz­nie war­tość 9637 zł to obda­ro­wany płaci poda­tek od spad­ków i daro­wizn. Jednak może to omi­nąć i nie pła­cić podatku wystar­czy że złoży do US SDZ2 w ciągu mie­siąca od otrzy­ma­nia pre­zentu. Jeżeli war­tość pre­zen­tów nie prze­kra­cza 9637 zł to nie musimy pła­cić podatku. Jeżeli poda­ru­jemy pre­zent, oso­bie która nie jest naszą rodziną to jeżeli war­tość pre­zen­tów w ciągu 5 lat nie prze­kra­cza 4902 zł to nic nie musimy robić. Jeśli jed­nak prze­kro­czymy tą kwotę to obda­ro­wany musi zapła­cić poda­tek od spad­ków i daro­wizn, a dekla­ra­cję powi­nien zło­żyć w ciągu miesiąca.