Podatnicy znaleźli sposób na oszukanie US

us oszukanyJak się oka­zuje Polacy mają nie wyczer­paną liczbę pomy­słów na to jak fiskusa oszu­kać, i jak się oka­zuje w nie­któ­rych przy­pad­kach US jest zupeł­nie bez­radny. W ostat­nich cza­sach podat­nicy w naszym kraju płacą coraz wię­cej podatku, dla­tego znaj­dują coraz lep­sze roz­wią­za­nia na dzia­ła­nia Urzędu Skarbowego. Niestety kary za ukry­wa­nie docho­dów są cza­sami nawet nie bar­dzo duże a ogromne gdyż mogą wyno­sić 75 % podatku. Oczywiście US mówi że dzięki kon­tro­lom są w sta­nie nisz­czyć jakąś część sza­rej strefy, ale tak naprawdę cho­dzi tu o to, że im wię­cej oszu­stów wykryją tym wię­cej środ­ków pie­nięż­nych uda się im zgro­ma­dzić. A cały nowy spo­sób podat­ni­ków polega na tym, że jeśli US wykryje takiego podat­nika, który nie roz­li­czył się z wszyst­kich swo­ich docho­dów, to taki podat­nik jak naj­szyb­ciej idzie do US i składa dekla­ra­cje na PCC czyli poda­tek od czyn­no­ści cywil­no­praw­nych. I w rze­czy­wi­sto­ści oka­zuje się że podat­nik mówi że wziął kilka poży­czek mię­dzy innymi od rodziny i przy­ja­ciół i to jesz­cze przed 2007 rokiem kiedy jesz­cze nie było obo­wiązku tej dekla­ra­cji. No i jak w kon­se­kwen­cji oka­zuje się od zde­kla­ro­wa­nych poży­czek płaci tylko poda­tek o stawce wyno­szą­cej 2 pro­cent a nie sank­cję w wyso­ko­ści 75 %.  I w ten wła­śnie spo­sób sku­tecz­nie uni­kają podatku. Zakrywają się że nie wie­dzieli o tym że taki poda­tek ich obo­wią­zuje poza tym prze­pra­szają i pro­szę o nie­ka­ra­nie. A prawo pol­skie mówi że czynny żal chroni przed nało­że­niem sank­cji kar­nych skar­bo­wych, wiec w związku z tym taka sank­cja nie zostaje na nich nało­żona. Dlatego US posta­no­wił że będzie spraw­dzał, czy rze­czy­wi­ście podat­nik mógł taką pożyczkę otrzy­mać. Wystarczy że spraw­dzą źró­dło finan­so­wa­nia i moż­li­wo­ści finan­sowe pożyczkodawcy.

One thought on “Podatnicy znaleźli sposób na oszukanie US

  1. Pingback: pitY proGraM

Komanty zamknięte.