Podatek VAT

Dzisiaj omó­wię znany wszyst­kim poda­tek VAT zwany podat­kiem od war­to­ści doda­nej, bądź też podat­kiem obro­to­wym od towa­rów i usług. Jeżeli cho­dzi o pod­miot tego podatku to podatek Vatmogą nim być osoby prawne, jed­nostki nie posia­da­jące oso­bo­wo­ści praw­nej oraz osoby fizyczne, które pro­wa­dzą samo­dzielną dzia­łal­ność gospo­dar­czą nie­za­leż­nie od celów i rezul­ta­tów dzia­łal­no­ści. Tak ja w przy­padku każ­dego podatku kolej­nym ele­men­tem kon­struk­cji jest przed­miot i tutaj uwa­żam iż warto byłoby opi­sać co może sta­no­wić przed­miot tego podatku. Zatem przed­mio­tem może być:

 • Odpłatna dostawa towa­rów i usług na tery­to­rium kraju;
 • eks­port towarów;
 • import towa­rów;
 • wewnątrz wspól­no­towe naby­cie towarów
 • wewnątrz wspól­no­towa dostawa towarów

Podstawą opo­dat­ko­wa­nia jest oczy­wi­ście obrót który możemy obli­czyć odej­mu­jąc od kwoty należ­nej ze sprze­daży brutto kwotę podatku przy­pa­da­jącą do tej sprze­daży. Z tym, że VAT należny to nic innego jak pod­stawa opo­dat­ko­wa­nia pomno­żona przez stawkę. A VAT nali­czony to  suma kwot podatku ist­nie­ją­cych na fak­tu­rach. Mówiąc o podatku VAT nie można nie wspo­mnieć o jego cechach a mia­no­wi­cie jedną z jego naj­waż­niej­szych cech jest to iż jest ceno­twór­czy, ozna­cza to że wpływa na cenę towaru. Poza tym jest bez­zwrotny i zasila budżet pań­stwa. Nie jest tak, jak PIT czy CIT podat­kiem mie­sza­nym gdzie uzy­skane środki zasi­lają czę­ściowo budżety lokalne i budżet cen­tralny. Jeżeli cho­dzi o stawki to naj­pow­szech­niej­szą jest 23 %, ale jest jesz­cze stawka wyno­sząca 8%, 5% i 0%. Stawka 8% doty­czy arty­ku­łów spo­żyw­czych, rol­nych, wody i nawo­zów. Kolejna stawka 5% odnosi się do hodowli, uprawy, oraz do nisko prze­two­rzo­nych pro­duk­tów rol­nych. Z kolei naj­mniej­sza stawka bo wyno­sząca 0% doty­czy pomocy edu­ka­cyj­nych, oraz np. sprzętu dla nie­peł­no­spraw­nych. Kończąc na razie temat podatku VAT warto jesz­cze powie­dzieć co nieco o zwol­nie­niach przed­mio­to­wych i podmiotowych.

Zwolnienia przed­mio­towe dotyczą:

 • usług Poczty Polskiej, usług nauko­wych, naukowo– badaw­czych, edu­ka­cyj­nych, kul­tury i administracji;
 • dostawy pro­duk­tów rol­nych przez rol­nika ryczał­to­wego oraz świad­cze­nie usług rol­ni­czych przez rol­nika ryczałtowego;
 • dostawy ludz­kich orga­nów, mleka kobiecego;
 • dostawy krwi, oso­cza i pre­pa­ra­tów krwio­po­chod­nych nie będą­cych lekami;
 • dostawy złota do NBP;
 • dostawy tere­nów nie­za­bu­do­wa­nych innych niż tereny budow­lane lub prze­zna­czone pod zabudowę;
 • dostawy obiek­tów budow­nic­twa miesz­kal­nego lub ich czę­ści mają­cych być zamiesz­kane po raz pierwszy;
 • importu gazu i ener­gii elek­trycz­nej w sieci

Zwolnienia pod­mio­towe doty­czą przede wszyst­kim mło­dych przed­się­bior­ców, któ­rzy roz­po­czy­nają dzia­łal­ność gospo­dar­czą i nie prze­kra­czają 50 000 zł.

Na tym zakoń­czę dzi­siej­sze infor­ma­cje na temat tego podatku choć pew­nie nie raz jesz­cze do niego wrócę.