Podatek VAT a samochód

podatek vat a samochodTym razem napi­szę tro­chę o zależ­no­ści jaka wystę­puje pomię­dzy podat­kiem VAT a samo­cho­dem. Jak wia­domo w poprzed­nim roku podat­ko­wym mam na myśli lata 2011– 2014 nie można było kupo­wać samo­chodu na zasa­dach pre­fe­ren­cyj­nych, które obo­wią­zy­wały już od 2004 roku. Jeżeli naby­wamy samo­chód o masie nie więk­szej jak 3,5 tony to kwotę podatku nali­czo­nego, wynosi 60 %:

  • kwoty z tytułu importu pojazdu;
  • kwoty podatku, która wid­nieje na fak­tu­rze naby­tego samochodu,
  • kwoty podatku należ­nego, w przy­padku kiedy miało miej­sce wewnątrz wspól­no­towe nabycie.

Zasadę peł­nego odli­cza­nia podatku VAT przy zaku­pie można sto­so­wać pod warun­kiem że speł­nia się któ­ryś z poniż­szych warunków:

Pierwszy waru­nek doty­czy kupna samo­chodu innego niż oso­bowy, jed­nak jego masa musi prze­kra­czać 3,5 tony. Jeżeli masa takiego samo­chodu wynio­sła by równo 3,5 t to nie można w pełni odli­czyć podatku VAT.

Drugi waru­nek doty­czy samo­cho­dów oso­bo­wych, a mia­no­wi­cie muszą mieć jeden rząd sie­dzeń. Dodatkowym warun­kiem jest tutaj to, że ten rząd musi być oddzie­lony od tyłu samo­chodu, gdzie jest miej­sce na towar na przy­kład siatką.

Trzeci waru­nek tyczy się takich samo­cho­dów, które mają wię­cej jak 1 rząd sie­dzeń i oddzie­lone są od tyłu samo­chodu. Tutaj speł­niony musi być waru­nek mówiący o tym, że obszar wyzna­czony na prze­wóz towa­rów musi być dłuż­szy niż część słu­żąca do trans­portu osób.

Warunek czwarty jest oczy­wi­sty. Zalicza się tu samo­chody, które mają część prze­zna­czoną do prze­wozu ładun­ków otwartą.

Jako piąty waru­nek mogę wymie­nić pojazd samo­cho­dowy, który ma w swej kon­struk­cji oddziel­nie wydzie­lone nad­wo­zie i kabinę kie­rowcy.

Kolejny szó­sty już wariant mówi o pojaz­dach spe­cjal­nych mogą to być przy­kła­dowo: koparki, pomoc dro­gowa, ban­ko­wóz, samo­chód pogrze­bowy, pojazd do prac wiert­ni­czych, czy ładowarka.

Jako ostat­nią siódmą z kolei moż­li­wość podam jesz­cze pojazd, któ­rego kon­struk­cja pozwala na prze­wóz mini­mum 10 osób.

Na doda­tek jeżeli ktoś z was speł­nia choć jeden z powy­żej wymie­nio­nych warian­tów to ma rów­nież prawo do odli­cze­nia podatku VAT w przy­padku naby­wa­nego paliwa sil­ni­ko­wego, oleju napę­do­wego, czy gazu.

Jednak nie jest to wszystko aż tak pro­ste jakby się wyda­wało. Mam tutaj na myśli to, że o speł­nie­niu któ­re­goś z wyżej wymie­nio­nych warun­ków nie decy­du­jemy my sami. Nasz pojazd musie­li­by­śmy oddać do dodat­ko­wego tech­nicz­nego bada­nia. Takie bada­nie może odbyć się w okrę­go­wej sta­cji kon­troli pojazdów.