Podatek od tranzakcji finansowych…

UEZupełną nowo­ścią będzie poda­tek od trans­ak­cji finan­so­wych. Póki co naj­bo­gat­sze kraje świata nie zgo­dziły się na jego wpro­wa­dze­nie, ale cho­dzi domnie­ma­nie że znaj­dzie się kilka kra­jów Unii Europejskiej, które wpro­wa­dzą w życie ten pomysł. Austria chce wła­śnie aby zna­leźć 9 takich euro­pej­skich państw, gdzie poda­tek ten zosta­nie wpro­wa­dzony, póki co mówią iż raczej pro­blemu z tym nie będzie. Bardzo pesy­mi­stycz­nie nasta­wiona jest do tej kon­cep­cji Wielka Brytania oraz Szwecja. W skró­cie poda­tek te ma nazy­wać się FTT.  Z pew­no­ścią w całej Unii Europejskiej podatku tego nie da się wpro­wa­dzić, ale być może część państw się zgo­dzi. Jak wia­domo za podat­kiem trans­ak­cyj­nym jest Austria, Francja i Niemcy. A jak zde­kla­ro­wała się Polska odno­śnie tego tematu? Na mię­dzy­na­ro­do­wym spo­tka­niu przed­sta­wi­ciele RP powie­dzieli, że ten pomysł będzie miał sens ale tylko wtedy, kiedy wpro­wa­dzony zosta­nie glo­bal­nie. Jeżeli auten­tycz­nie wszyst­kie kraje UE się nie zgo­dzą to wtedy 9 państw, które będą chętne mogą zło­żyć wnio­sek do KE z prośbą o pozwo­le­nie za stwo­rze­nie tak zwa­nej wzmoc­nio­nej współ­pracy. Jak wia­domo list ten pod­pi­sało jak na razie 9 kra­jów a w tym:

  • Niemcy;
  • Portugalia;
  • Hiszpania;
  • Belgia;
  • Finlandia;
  • Austria
  • Włochy;
  • Grecja;
  • Finlandia.

Ktoś mógłby zadać pyta­nie po co w ogóle poda­tek ten wpro­wa­dzać w kra­jach Unii Europejskiej. Chodzi o to że dwie trze­cie środ­ków uzy­ska­nych z tego podatku zasi­li­łoby budżet UE na lata 2014– 2020. A wtedy składki kra­jów człon­kow­skich, które obli­czane są według PKB zma­la­łyby dużo bo nawet o połowę.