PODATEK ODROCZONY

Podatek odro­czony to nic innego, jak skła­dowa część podatku docho­do­wego, bar­dzo mocno wpływa on na wynik finan­sowy po pod­li­cze­niu danego okresu spra­woz­daw­czego podatek odroczonyprzed­się­bior­stwa. Można powie­dzieć, że i teo­re­tycz­nie i prak­tycz­nie poda­tek odro­czony powi­nien wyno­sić tyle co róż­nica pomię­dzy sta­nem akty­wów i rezerw. Jeżeli spo­rzą­dzamy rachu­nek zysków i strat to tam z pew­no­ścią znaj­dzie się war­tość podatku odro­czo­nego zarówno na początku i na końcu okresu spra­woz­daw­czego. Oczywiście poda­łam tutaj naj­prost­szy spo­sób na jego obli­cze­nie a zara­zem naj­prost­szą defi­ni­cję. Jednak jak wia­domo defi­ni­cji i podejść do tego zagad­nie­nia jest wiele. Na przy­kład Krajowy Standard Rachunkowości nr.2, poda­tek odro­czony to wynik róż­nic przej­ścio­wych, które poja­wiają się pomię­dzy  war­to­ścią bilan­sową pew­nego skład­nika akty­wów bądź też pasy­wów a war­to­ścią podat­kową. Mamy dwa rodzaje róż­nic przejściowych:

  • Dodatnia róż­nica przejściowa;
  • Ujemna róż­nica przejściowa.

Dodatnie róż­nice przej­ściowe cha­rak­te­ry­zują sie tym, że są przy­czyną powsta­nia sum, które zwięk­szają pod­stawę podatku w kolej­nych roz­li­cze­niach, kiedy to war­tość skład­nika akty­wów będzie w reali­za­cji lub roz­li­cze­niu. No dobrze a kiedy powstają te dodat­nie róż­nice kur­sowe? Myślę że na pod­sta­wie tego co napi­sa­łam powy­żej odpo­wiedź jest oczy­wi­sta a mia­no­wi­cie dodat­nia róż­nica kur­sowa powstaje gdy war­tość bilan­sowa jest więk­sza od war­to­ści podat­ko­wej lub gdy war­tość bilan­sowa jest niż­sza od podatku. Czasami może się zda­rzyć ze róż­nice kur­sowe, czy to ujemne, czy dodat­nie spo­wo­do­wane są  przez błędne księ­go­wa­nie. Skoro napi­sa­łam czym są dodat­nie róż­nice kur­sowe to napi­szę jesz­cze o ujem­nych róż­ni­cach kur­so­wych. Spowodowane są tym, że skład­niki akty­wów mają niż­szą war­tość bilan­sową niż war­tość podatków.