Podatek od pożyczki, czemu tak wysoki?

sankcjeJeżeli nie zapła­cimy podatku od pożyczki, nawet jeśli minął już ter­min przedaw­nie­nia to może nas spo­tkać nie­miła nie­spo­dzianka ze strony Urzędu Skarbowego. Mianowicie na takich podat­ni­ków fiskus nakłada kary nawet dzie­się­cio­krot­nie wyż­sze niż poda­tek, któ­rego nie zapła­cono. Trybunał uwa­żał ze jeżeli podat­nik bie­rze pożyczkę to musi liczyć się z tym, że jeśli nie dokona roz­li­cze­nia rocz­nego a co za tym idzie nie zapłaci podatku, to powa­la­nie się na pożyczkę po upły­wie przedaw­nie­nia spo­wo­duje, ze powsta­nie u niego nowy obo­wią­zek podat­kowy. A więc zależy tu tylko i wyłącz­nie od podat­nika czy taki obo­wią­zek podat­kowy powsta­nie. Niektórzy podat­nicy w takich nie­przy­jem­nych sytu­acjach powo­łują się na zasadę lojal­no­ści. Jednak obec­nie zasadę  tą inter­pre­tuje się tak, że pań­stwo będzie lojalne wobec podat­nika, tylko Wedy jeśli podat­nik będzie lojalny wobec pań­stwa. Poza tym Trybunał oka­zuje się bar­dzo surowy, gdyż powsta­nie nowego obo­wiązku podat­ko­wego widzi jako sank­cję wyno­szącą aż do 20 % podatku. A dodat­kowo twier­dzi że nie ogra­ni­cza to kon­sty­tu­cyj­nego prawa podat­nika do ochrony wła­sno­ści. Zgodnie z tym podej­ściem w przy­padku takim prawo do przedaw­nie­nia kom­plet­nie nie funk­cjo­nuje. Oprócz tego Trybunał nawet nie zba­dał czy sank­cja w wyso­ko­ści 20 %podatku oraz inne nakła­dane kary, są zgodne z kon­sty­tu­cją. A co na to podat­nicy? Oczywiście są roz­cza­ro­wani i wście­kli na tak wyso­kie sank­cję 20 % podatku to prze­cież bar­dzo dużo pie­nię­dzy. Jednak jak widać Trybunał o to się nie mar­twi i czy zgod­nie z pra­wem, czy nie zgod­nie ma zamiar karać.