Podatek od posiadania psa

podatek od psaTak naprawdę nie ma cze­goś takiego jak poda­tek od psa, świad­cze­nie to posiada cechy podatku, jed­nak tak naprawdę jest to opłata. Opłatę tą pobiera się oczy­wi­ście od osób fizycz­nych, które posia­dają psy. Dodatkowo podam jesz­cze prawną defi­ni­cję zwie­rzę­cia mia­no­wi­cie: „ Zwierzę, jako istota żyjąca, zdolna do odczu­wa­nia cier­pie­nia, nie jest rze­czą. Człowiek jest mu winien posza­no­wa­nie, ochronę i opiekę. W spra­wach nie ure­gu­lo­wa­nych w usta­wie do zwie­rząt sto­suje się odpo­wied­nio prze­pisy doty­czące rze­czy (art. 1 ustawy z dnia 21 sierp­nia 1997 r. o ochro­nie zwie­rząt, Dz. U. 2003, nr 106, poz. 1002)”. Właściwie to rada gminy decy­duje, czy taka opłata będzie obo­wią­zy­wała w danym rejo­nie. Poza tym to wła­śnie gmina decy­duje o wyso­ko­ści takiego podatku. Podatek ten płaca posia­da­cze psów, z tym że osoby, które tym­cza­sowo opie­kują się psem zna­jo­mego bo na przy­kład wyje­chał na waka­cje nie płacą oczy­wi­ście tego podatku. Zatem podatku nie pła­cimy jeśli:

  • Pożyczyliśmy od kogoś pupila;
  • Czasowo opie­ku­jemy się kogoś zwierzątkiem;
  • Jesteśmy opie­ku­nem do zwierząt.

Osoba, która speł­nia powyż­sze warunki, nie jest zobo­wią­zana do uisz­cze­nia opłaty bez względu na to, czy prze­bywa z psem na swo­jej pose­sji, czy też kogoś. Gmina nie ma prawa wpro­wa­dzić podatku od innych zwie­rząt, jak pies. Oznacza to, że nie ma takiej moż­li­wo­ści, że ktoś będzie musiał zapła­cić poda­tek od kota, czy cho­mika. Zazwyczaj jest tak, że poda­tek płaci się wtedy, kiedy osoba zare­je­stro­wała pupila oraz speł­niła obo­wią­zek chi­po­wa­nia. Jeżeli pies zmie­niłby fak­tycz­nego wła­ści­ciela to trzeba to wtedy udo­ku­men­to­wać, aby poda­tek pła­ciła odpo­wied­nia osoba. Ponieważ ciężko byłoby póź­niej w razie pro­ble­mów udo­wod­nić do kogo należy pies. Jeżeli ktoś zaj­muje się hodowlą psów raso­wych, to także jest zobo­wią­zany do pła­ce­nia podatku, ponie­waż jakby nie patrzeć jest posia­da­czem tych psów i musi wziąść za nie pełną odpowiedzialność.

One thought on “Podatek od posiadania psa

  1. Pingback: pIty 2015 online

Komanty zamknięte.