Podatek liniowy

Dzisiejszy post poświecę tema­towi który jest zwią­zany z podat­kiem linio­wym. Mało kto wie że poda­tek liniowy jest ina­czej nazy­wany podat­kiem pła­skim. Za pomocą podatku linio­wego obli­cza się wyso­kość podatku jaką należy zapła­cić. Cechą cha­rak­te­ry­styczną podatek liniowytutaj jest to, że korzy­sta­jąc z podatku linio­wego  wyso­kość podatku jest wprost pro­por­cjo­nalna do wyso­ko­ści pod­stawy opo­dat­ko­wa­nia. Oznacza to, ze jeżeli nasze dochody rosną pię­cio­krot­nie to i nasz poda­tek który musimy zapła­cić wzro­śnie pię­cio­krot­nie. Zazwyczaj poda­tek liniowy sto­suje się w przy­padku osób fizycz­nych  i od podatku docho­do­wego, ale zda­rza się że sto­suje się go też w przy­padku osób praw­nych i dochodu. Oczywiście aby go obli­czyć, mam na myśli poda­tek liniowy musimy znać stawkę opro­cen­to­wa­nia. W Polsce obec­nie wynosi ona 19 %. W prak­tyce ozna­cza to, że każdy podat­nik prze­zna­cza taką samą część swo­ich docho­dów na zapła­ce­nie podatku. Poza tym poda­tek liniowy ozna­cza brak postępu podat­ko­wego a tym samym brak wzro­stu stawki podat­ko­wej, która nie zmie­nia się w sto­sunku do wzra­sta­ją­cej pod­stawy opo­dat­ko­wa­nia. Ta metoda jest zatem bar­dzo pro­sta mimo to i tak budzi wiele kon­tro­wer­sji. Bo gdyby wszy­scy z niej korzy­stali i wszy­scy pła­cili taką samą część swo­jego dochodu to i tak znaj­dzie się wiele osób, które uzna poda­tek liniowy za nie­spra­wie­dliwy spo­sób opo­dat­ko­wa­nia. Gdyż np. nie­spra­wie­dliwe jest to według nie­któ­rych, że ci któ­rzy mają mało pie­nię­dzy i małe dochody muszą zapła­cić taką samą część docho­dów jak ci któ­rzy mają tych pie­nię­dzy pod dostat­kiem. Gdybym miała nary­so­wać wykres który ilu­stro­wałby zależ­ność mie­dzy pod­stawą opo­dat­ko­wa­nia a stawką podatku linio­wego to byłaby to oczy­wi­ście funk­cja liniowa.