Podatek leśny

Dzisiaj zacznę może od zde­fi­nio­wa­nia czym jest las. Mianowicie za las uznaje się te grunty leśne, które są skla­sy­fi­ko­wane w ewi­den­cji grun­tów i budyn­ków jako lasy. Zatem tego samego terenu nie można już opo­dat­ko­wać podat­kiem od nie­ru­cho­mo­ści oraz rol­nym.podatki leśnyPodatek leśny płaci się tylko od tych lasów, które ujęte są w odpo­wied­niej usta­wie. Jeżeli posia­damy las ale w celach róż­nych od dzia­łal­no­ści leśnej to nie musimy pła­cić tego podatku. Aby dany obszar nazwać lasem musi on speł­niać jed­no­cze­śnie dwa klu­czowe warunki. Po pierw­sze jego powierzch­nia musi wyno­sić co naj­mniej 0,1 ha i być pokryta roślin­no­ścią leśną, czyli róż­nego rodzaju krze­wami, runem leśnym, czy też drze­wami. Może też ewen­tu­al­nie sta­no­wić rezer­wat przy­rody, wcho­dzić w skład parku naro­do­wego, albo po pro­stu być wpi­sany na listę reje­stru zabyt­ków. Po dru­gie grunt taki musi być zwią­zany z gospo­darką leśną i wynika z tego że wszel­kie budowle i budynki drogi leśne, par­kingi które się na tym grun­cie znaj­dują, są ści­śle zwią­zane z gospo­darką leśna. Prowadzi to do tego, że opo­dat­ko­wany jest nie tylko las, gdzie pro­wa­dzona jest dzia­łal­ność leśna, ale także las w któ­rym ta dzia­łal­ność nie jest pro­wa­dzona. Jeżeli las jest wyko­rzy­sty­wany w celu pro­wa­dze­nia dzia­łal­no­ści gospo­dar­czej innej niż dzia­łal­ność leśna to płaci się poda­tek od nie­ru­cho­mo­ści. Jeśli w ciągu roku podat­ko­wego zda­rzy się taka sytu­acja, że las prze­sta­nie być wyko­rzy­sty­wany jako dzia­łal­ność leśna na poczet jakiejś innej dzia­łal­no­ści lub poprzed­nio był wyko­rzy­sty­wany jako dzia­łal­ność inna jak leśna, a teraz wyko­rzy­sty­wany jest w celu dzia­łal­no­ści leśnej to kwota podatku, który trzeba zapła­cić jest obni­żana lub pod­wyż­szana od pierw­szego dnia mie­siąca w któ­rym ta zmiana nastą­piła. To samo tyczy się sytu­acji kiedy powierzch­nia lasu z pew­nych powo­dów zwięk­szyła się lub zmniejszyła.

Ten poda­tek płacą głów­nie:

  • Właściciele lasów;
  • Jednostki samo­rządu terytorialnego;
  • Dzierżawcy lasów;
  • Użytkownicy lasów wieczystych;
  • Posiadacze samo­ist­nych lasów.