Podatek katastralny

podatek katastralnyNa początku krótko wyja­śnię czym jest poda­tek kata­stralny, mia­no­wi­cie jest to poda­tek od war­to­ści nie­ru­cho­mo­ści. Podkreślam od war­to­ści, ponie­waż póki co poda­tek taki w RP nie funk­cjo­nuje, ale może nie­długo zacznie. W ostat­nim cza­sie pol­skim poli­ty­kom zarzuca się że chcą za wszelką cenę wpro­wa­dzić poda­tek kata­stralny i to nie poprzez ustawę, tylko w ramach pro­jektu Krajowej Polityki Miejskiej. Miałoby to zatem zgod­nie z odpo­wied­nim doku­men­tem o poli­tyce miej­skiej nastą­pić do 2020 roku. Informacja ta spo­wo­do­wała oczy­wi­ście wiel­kie obu­rze­nie. Jednak poli­tycy nie mówią do końca prawdy w tym doku­men­cie wcale nie jest naka­zane żeby ten poda­tek wpro­wa­dzić tam jest tylko wzmianka o tym, że zre­for­mo­wać sys­tem podat­kowy a w nawia­sie podana jest tylko pro­po­zy­cja. Ta pro­po­zy­cja jest tylko przy­kła­dem, któ­rego wcale nie trzeba wcie­lać w życie. A rząd wyko­rzy­stu­jąc sytu­ację zasła­nia się tym doku­men­tem. Nie zda­jemy sobie nawet sprawy jak bar­dzo wzro­słyby wtedy nasze opłaty. Dla przy­kładu: jeśli nasz dom byłby wart 300 tys. zło­tych a stawka podatku kata­stral­nego wyno­siła 1 % to nasz poda­tek wyniósłby 3000 zł, gdzie obec­nie płaci się od 100 do 200 zł. Zatem róż­nica jest dia­me­tralna. Takie podatki za domy jed­no­ro­dzinne mogłyby wyno­sić od 7000 do 10000 tys. zło­tych. Najbardziej poszko­do­wane zostaną osoby biedne, które przez kilka bądź kil­ka­na­ście lat ciężko pra­co­wały na wybu­do­wa­nie wła­snego domu, i to tylko po to aby teraz miały pogrą­żyć się przez wysoki poda­tek. Poza tym poli­tycy kła­mią do infor­ma­cji publicz­nej podają, że nie pro­wa­dzą prac nad tym podat­kiem a innego dnia dowia­du­jemy się że chcą aby stawka podatku kata­stral­nego zale­żała jesz­cze od atrak­cyj­no­ści lokalizacji.