Podatek importowy

Poza typo­wymi podat­kami, które już opi­sy­wa­łam na tym blogu wystę­pują jesz­cze inne choć podatek importowynie co mniej znane podatki, gdyż nie każdy ma z nimi doczy­nie­nia bez­po­śred­nio. Pierwszym przy­kła­dem takiego podatku może być poda­tek impor­towy. To typowy poda­tek pośredni, jeżeli mam odpo­wie­dzieć na pyta­nie kogo on doty­czy to powiem pro­sto.  Płacą go wszyst­kie pod­mioty nie ważne jaką mają formę i sta­tus orga­ni­za­cyjno– prawny, to pod­mioty które muszą pła­cić tzw. cło przy­wo­zowe.  Poza tym dla cie­ka­wostki dodam, że poda­tek ten musi być pła­cony bez względu na to, czy towar jest cał­ko­wi­cie, czy tylko czę­ściowo zwol­niony od cła. Podatek impor­towy okre­śla się za pomocą poniż­szego wzoru:

P= W + C * S

Gdzie:

P to poda­tek impor­towy, który trzeba zapła­cić. W to war­tość celna wyro­bów. C ozna­cza cło należne z tytułu war­to­ści importu towa­rów a S to stawka podatku impor­to­wego. Po prze­ana­li­zo­wa­niu tego wzoru można dojść do wnio­sku, że obcią­że­nie tym podat­kiem było odczu­walne dla podat­ni­ków. A co za tym idzie to kon­su­menci musieli pła­cić wię­cej co w kon­se­kwen­cji pro­wa­dziło, do infla­cji ( gdy był wpro­wa­dzony na mniej­szą skalę ). Podatek ten jest jed­nak bar­dzo ważny obec­nie, ponie­waż chroni inte­resy pol­skich przed­się­bior­ców. Mianowicie w okre­sie trans­for­ma­cji czę­sto oka­zy­wało się, że towary impor­to­wane były znacz­nie tań­sze toteż cie­szyły się więk­szym zain­te­re­so­wa­nie wśród kon­su­men­tów. Powodowało to, iż nieco droż­sze towary wypro­du­ko­wane w naszym kraju przez roda­ków nie miały rynku zbytu co spo­ty­kało się z bar­dzo dużym sprze­ci­wem naukow­ców, poli­ty­ków i przed­się­bior­ców. Za pomocą tego podatku zmniej­szono znacz­nie skalę wystę­po­wa­nia zja­wi­ska zwa­nego nie­uczciwą kon­ku­ren­cją. Jednak obec­nie bariery celne maleją mie­dzy innym zwią­zane jest to z przy­stą­pie­niem Rzeczpospolitej Polski do Unii Europejskiej.

One thought on “Podatek importowy

Komanty zamknięte.