Podatek i jego konstrukcja

Pisząc o podat­kach warto wspo­mnieć o tym czym tak wła­ści­wie są podatki, z jakich ele­men­tów się skła­dają oraz czemu służą. Tak naprawdę każdy z nas płaci podatki codzien­nie, choć nie wszy­scy zdają sobie z tego sprawę. Zatem podatki doty­czą wszyst­kich, dla­tego warto jest posia­dać wie­dzę na ich temat. Najprościej można powie­dzieć, że poda­tek to ogólne świad­cze­nie, które jest przy­mu­sowe. Ma ono cha­rak­ter pie­niężny i jest bez­zwrotny. Jeżeli cho­dzi o kon­struk­cje podatku to nie jest ona bar­dzo skom­pli­ko­wana. Składa się z 5 pod­sta­wo­wych ele­men­tów takich jak: pod­miot opo­dat­ko­wa­nia, przed­miot podatku, pod­stawa opo­dat­ko­wa­nia, stawka fiskalna, oraz zwol­nie­nia, ulgi zwyżki. Postaram się nieco dokład­niej opi­sać poszcze­gólne ele­menty kon­struk­cji podatki. Jeżeli cho­dzi o pod­miot opo­dat­ko­wa­nia to wyróż­niamy tutaj pań­stwo, które jest pod­mio­tem czyn­nym ze względu na to, że regu­luje kwe­stie zwią­zane z podat­kami oraz jest jesz­cze pod­miot bierny. Podmiot bierny to oczy­wi­ście podat­nik. Przedmiotem podatku okre­ślamy zaist­nie­nie pew­nej sytu­acji for­mal­nej, bądź też praw­nej, która zobo­wią­zuje oby­wa­tela do zapła­ce­nia podatku. Przedmiot podatku zazwy­czaj jest okre­ślony w nazwie podatku. Z kolei pod­stawa opo­dat­ko­wa­nia to tak naprawdę war­to­ściowe lub ilo­ściowe uję­cie przed­miotu podatku. Jest nie­zbędna do obli­cze­nia wyso­ko­ści podatku. Jeżeli cho­dzi o pod­stawę opo­dat­ko­wa­nia w uję­ciu war­to­ścio­wym to polega ona na tym, że mamy kwotę od któ­rej nali­czamy poda­tek np. dochód, przy­chód, war­tość ryn­kowa, war­tość księ­gowa. gromadzenie środkówIlościowe uję­cie doty­czy np. podatku poda­żo­wego, czyli pła­cimy poda­tek któ­rego wyso­kość jest zależna od liczby szt., ha, t.  Stawka fiskalna może być pro­cen­towa, bądź kwo­towa. Kwotowa odnosi się do pod­stawy uję­tej ilo­ściowo. Zatem zapła­cimy okre­śloną liczbę jed­no­stek pie­nięż­nych za 1 jed­nostkę pod­stawy opo­dat­ko­wa­nia ( xpln/1jed.p.o). Stawka pro­cen­towa zwy­kle odnosi do pod­stawy uję­tej w spo­sób war­to­ściowy, poka­zuje ile % war­to­ści pod­stawy sta­nowi poda­tek. Ostatnim ele­ment kon­struk­cji są ulgi zwol­nie­nia i zwyżki podat­kowe. Ulgi można sto­so­wać  np. poprzez odję­cie ulgi od war­to­ści podatku lub od pod­stawy. Za pomocą ulg możemy rów­nież zmniej­szyć stawkę.